ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Surarak Srilasak
สาขาวิชา: การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ: การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวยั่งยืน

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ทัศนคติด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถรางท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาแผนการจัดการการท่องเที่ยวในเขตตัวเมือง จังหวัดนครพนม  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม