ชื่อ-นามสกุล: ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Jariyanee Prasongkit
สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: นาโนเทคโนโลยี
ความสนใจพิเศษ: ฟิสิกส์เชิงคำนวณ

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 13 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Spin injection and magnetoresistance in MoS2-based tunnel junctions using Fe3Si Heusler alloy electrodes  2561
Topological Line Defects Around Graphene Nanopores for DNA Sequencing  2561
Topological line defects in graphene for applications in gas sensing  2561
Quantum interference effects in biphenyl dithiol for gas detection  2559
Highly Sensitive and Selective Gas Detection Based on Silicene  2558
Theoretical assessment of feasibility to sequence DNA through interlayer electronic tunneling transport at aligned nanopores in bilayer graphene  2558
Hydrogen adsorption of Be-, Zn-, and Cd-zeolitic imidazolate framework-23: A comparative study  2557
Mechano-switching devices from carbon wire-carbon nanotube junctions  2556
Double-functionalized nanopore-embedded gold electrodes for rapid DNA sequencing  2555
Interference effects in phtalocyanine controlled by H-H tautomerization: Potential two-terminal unimolecular electronic switch  2554
Transverse Conductance of DNA Nucleotides in a Graphene Nanogap from First Principles  2554
Cumulene molecular wire conductance from first principles  2553
Crystal structure of the pressure-induced metallic phase of SiH4 from ab initio theory  2551

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม