ชื่อ-นามสกุล: ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Apikanittha NaLah
สาขาวิชา: รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ความสนใจพิเศษ:

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 8 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานคนลาวอพยพที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร Accessing the Welfare of Lao Migrant Workers Who Were Not in the Establishment, Province Mukdahan Municipality, Mukdahan  2561
การเข้าถึงสวัสดิการแรงงานคนลาวอพยพที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  2561
การเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานคนลาวอพยพที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร (Accessing the Welfare of Lao Migrant Workers Who Were Not in the Establishment Province Mukdahan Municipa;ity, Mukdahan  2561
การวางแผนเพื่อการบริหารโครงการในองค์การ Planning For Project Management In The Organization  2560
รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มองค์กรของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดนครพนม Development Model on Operations of Organizational Groups of Tambon Community Organization Councils, Nakhon Phanom Province  2560
ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  2559
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  2559
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม