ชื่อ-นามสกุล: นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Ms. Phacharawadee Phensrakate
สาขาวิชา: การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ:

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปากทวย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  2561
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม  2560
นโยบายการแก้ไขปัญหาช้างในชุมชนช้างเลี้ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม