ชื่อ-นามสกุล: นายคณิน เชื้อดวงผุย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Kanin Chuedvangpuy
สาขาวิชา: การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ:

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดนครพนม  2563
โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดนครพนม  2562

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ปัจจัยที่ทำให้กลายเป็นคนไร้บ้าน : กรณีศึกษาคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  2561
การศึกาาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขต "เมืองดบราณเวียงคุก" อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  2559
การพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ระยะที่ 2  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม