ชื่อ-นามสกุล: นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Narongrit Sumalee
สาขาวิชา: สังคมศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ:

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Participatory action research of community history and culture for planning of local mudeum management of Kud Chim village, That Phanom district, Nakhom Phanom Province, Thailand.  2561
A Research on Ethnic Groups of Tai Language Family in Vietnam for Integrated Design of Model of Route no.12’s Cultural Tourism Management  2561
ข้อสังเกตว่าด้วยยประวัติศาสตร์สังคมของหลักบ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้ำโขง  2561
การรับรู้และการนำเสนอภาพตัวแทนของชนบทผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม