ชื่อ-นามสกุล: ดร.เขมิกา ทองเรือง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Khemika Thangrueang
สาขาวิชา: รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: ทีปรึกษางานวิจัย

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 9 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การพัฒนาองค์การโดยใช่แม่แบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ORGANIZATION DEVELOPMENT BY USING THE CONFLICT RESOLUTION  2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Factors Relating to the Life Quality of Students in the Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University  2561
การพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Organization Development By Using The Conflict Resolution Model)  2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Factors Relating to the Life Quality of Students in the Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University  2561
บทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน Role And Duty Of Subdistrict Headmen And Village Headmen To Community Development  2560
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  2560
ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ Leadership For Modern Office Administration  2560
การเตรียมความพร้อมชุมชนเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม.  2559
การพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้.  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม