ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุภธิดา สุกใส
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Ms. Supathida Soohsai
สาขาวิชา: รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขานิติศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: นิติศาสตร์

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญิติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ........  2560
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย 4.0  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม