ชื่อ-นามสกุล: นายสมชาติ โสนะแสง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Somchat Sonasang
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Microwave, Coupled lines, Nondestuctive test

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การปรับปรุงวงจรแบ่งกำลังงานด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโคร สตริปสำหรับกดความถี่ปลอมเทียม  2562
การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับเครื่องจักรกับเดิมในการเลี้ยงโคขุนบ้านหนองเทาใหญ่ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม  2562

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 6 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Liquid Level Measurement Using Sensors with Microstrip Parallel Coupled Lines  2562
An Application Of High-pass Filter For Water Level Measurement With Semi-cylindrical Capacitive Sensor (sccs)  2561
IMPROVEMENT OF MICROSTRIP BAND PASS FILTER HARMONIC SPURIOUS SUPPRESSION PERFORMANCE USING BAND STOP FILTER FEED LINES  2561
การเพิ่มอัตราแยกโดดด้วยการต่อแทรกสายส่งอิมพีแดนซ์แบบขั้นกลางสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริป  2561
การวัดระดับน้ำด้วยตัวรับรู้ความจุไฟฟ้าแบบแผ่นขนานร่วมกับวงจรเรโซแนนซ์  2561
การศึกษาการปรับปรุงวงจรแบ่งกำลังงานด้วยสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปสำหรับกดความถี่ปลอมเทียม  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม