ชื่อ-นามสกุล: ดร.ตรี วาทกิจ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. TREE VATAKIT
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: จุลชีววิทยาอาหาร

 

งานวิจัยทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การพัฒนาชุดตู้อบแห้งพลังงงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เนตแห่งสรรพสิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยตาก 2562
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอบแห้ง ระบบร่วมกับคลื่นอัลตร้าโซนิคสาหรับกระบวนการทาแห้งสัปปะรด 2562
การผลิตเครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพพร้อมดื่มจากข้าวสีที่เพาะปลูกในจังหวัดนครพนมด้วยกระบวนการสเตอริไรซ์เซชั่น 2561
การผลิตโยเกิร์ตเสริมโพรไบโอติกจากสายพันธุ์ข้าวไทย ที่มีศักยภาพในจังหวัดนครพนม  2560

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การเสริมโพรไบโอติกด้วยเชื้อ Lactobacillus pentosus ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตหมักจากข้าวไรซ์เบอรี่  2561
ความหลากหลายของแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีศักยภาพในจังหวัดนครพนม  2561
ผลของวิธีการล้างที่แตกต่างกันต่อจำนวนจุลินทรีย์บนพื้นผิวถังนมในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนม  2561
การเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการช็อคด้วยกรดและตรึงเซลล์บนวุ้นที่เกิดจากการหมักด้วยน้ำสับปะรด  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอบแห้ง ระบบร่วมกับคลื่นอัลตร้าโซนิคสำหรับกระบวนการทำแห้งสัปปะรด 2561

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม