ชื่อ-นามสกุล: ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. watcharee sangboonraung
สาขาวิชา: คอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: คอมพิวเตอร์

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่การศึกษาแถบลุ่มน้ำโขง  2562
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2561

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  2561
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม