ชื่อ-นามสกุล: นายกำพร ประชุมวรรณ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Komphorn Prachumwan
สาขาวิชา: นักวิจัย
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ: ดนตรีชาติพันธุ์

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การพัฒนาชุดสื่อการสอนสำหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั่น 2562
แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดง ตำบลกุดฉิม จังหวัดนครพนม  2561
เครื่องดนตรีโบราณเมืองมรุกขนคร ตำบลท่าค้อ จังหวัดนครพนม : ศึกษาเครื่องดนตรี  2561

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 10 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น  2562
Performing Arts Identity of Kudchim Sub-District, Nakhon Phanom: Conservation and Inheritance Ways  2562
Jont Chaiviman, the last craftsman of Duriyabun : Saw Sam Sai  2561
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมดนตรีชนเผ่าม้ง : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  2561
เค่ง เสียงสุดท้ายแห่งกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ : อัตลักษณ์และภูมิ ปัญญา  2561
เค่ง เสียงสุดท้ายแห่งกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา  2561
การตั้งเสียง เค่ง กลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.  2560
Khaen Making Methodology of Tai ethnic group and Hmong ethnic group and the process sounds.  2558
Transmission of Mohlumklon at Baan Saklong, Lom- sak District Phetchabun Province.  2558
Kheng (Mouth Organ) of the Hmong Ethnic Group at Ban Kanok Ngam, Tambon Khao Kho, Amphoe Khao Kho, Phetchabun Province:Preservation and Transmission  2557

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม