ชื่อ-นามสกุล: ดร.เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ (โชคสกุลพร)
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Saowanaporn Tangsukworakhun (Choksakulporn)
สาขาวิชา: เคมี
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ความสนใจพิเศษ: Organic Synthesis, Supramolecular Chemistry, Natural Product

 

งานวิจัยทั้งหมด 10 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การออกแบบและพัฒนาของเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สอะซิโตนจากลมหายใจสำหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน Design and development of breath acetone gas sensor for diabetes diagnosis 2562
Development of a Liquid cell for Photoemission Experiment at High Kinetic Energy 2561
โฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีศึกษาโครงสร้างของน้ำย้อมครามเมื่อใช้โลหะ แทนนิน และโปรตีนจากธรรมชาติเป็นสารช่วยติดสี 2560
การพัฒนากระบวนการย้อมครามธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนสะอาด ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 2559
Photoelectron spectroscopy studies of liquids 2558
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากอ้อยเลาโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด (Study on Optimal Condition of Reducing Sugar Production from Saccharum spontaneum Linn. by Acid Hydrolysis) 2557
ระบบของไหลจุลภาคอย่างง่ายจากหลอดรูเล็ก (Simple microfluidic systems from capillary tube) 2557
ศึกษาการกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำด้วยเมล็ดมะรุมโดยเทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (Removal of heavy metal from contaminated water by using Moringa oleifera seeds, studied by photoelectron spectroscopy) 2557
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดมะฮอกกานีใบใหญ่ (Free Radical Scavenging Assay from Seed of Swietenia Macrophylla King Extracts) 2556
การกำจัดโลหะไอออนโดยใช้แทนนินและโปรตีนจากพืชเป็นสารสร้างตะกอน ศึกษาโดยโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 8 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Ultrafast Charge Transfer Processes Accompanying KLL Auger Decay in Aqueous KCl Solution  2560
Synthesis and Amino Acids Complexation of Tripodal Hexasubstituted Benzene Chiral Receptors  2558
Use of a Hexasubstituted Benzene Scaffold in Developing Multivalent HIV-1 Integrase Inhibitors  2557
การพัฒนาและการศึกษารูปแบบการให้ธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์  2557
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากอ้อยเลาโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด  2557
การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอาหารแข็งสําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ  2556
ปริมาณสารฟีนอลรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดมะฮอกกานีใบใหญ่  2556
Low Cost Paper-based and Capillary Tube-based Microfluidic Systems  2556

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม