ชื่อ-นามสกุล: นางจุฑามาศ ใจสบาย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mrs. jutamart jaisabai
สาขาวิชา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: สร้างสื่อการสอน

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 6 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การพัฒนาบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  2561
ศึกษาการบริหารงานธุรการ ของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  2560
Development of Learning achievement for Information Technology to Life Using Google Classroom.  2560
ศึกษาการบริหารงานธุรการ ของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา สังกดัมหาวทิยาลยันครพนม  2560
Development of learning achievement for Information Technology to Life Using Google Classroom  -
Development of learning achievement for Information Technology to Life Using Google Classroom  -

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม