ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนาฏยาพร บุญเรือง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Nattayabhon Boonruang
สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: วิจัยและวัดผล

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการทำวิจัยของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยนครพนม  2562

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครพนม เขต 1  2562

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม