ชื่อ-นามสกุล: นางสาวศรุดา วรรณภู
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Suruda Wannaphu
สาขาวิชา: การบัญชี
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: การบัญชี
ความสนใจพิเศษ: งานวิจัยเกี่่ยวกับการบัญชี

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชีภายในมหาวิทยาลัยนครพนม  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม