ชื่อ-นามสกุล: นายดิษฐวัฒน์ ทองสุข
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Ditthawat Thongsook
สาขาวิชา: ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
English Listening Proficiency and Factors Affecting English Listening Skill of First Year Undergraduate Students at That Phanom College, Nakhon Phanom Universty  2561
The Factors Affecting English Speaking Skill of First Year Engineering Undergraduate Students at That Phanom College,Nakhon Phanom University.  2560
Academic English Reading Proficiency and problem of Science Oriented Undergraduate Students at That Phanom College, Nakhonphanom University.  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม