ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนันทวรรณ คณะวาปี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Ms Nantawan Kanawapee
สาขาวิชา: ชีววิทยา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: Plant Physiology, Plant Molecular

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้จากภายนอกต่อการชักนำให้ต้นกล้าข้าวต้านทานต่อสภาวะเครียดเกลือ 2560
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีความทนเค็มและทนแล้งระดับต่างๆ โดยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดีและไอเอสเอสอาร์ 2560
การตอบสนองเดี่ยวและการตอบสนองร่วมกันของข้าวต่อความเครียดเค็ม เครียดแล้งและเครียดผสม: กลไกทางสรีรวิทยาและชีวโมเลกุล -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Effects of seed priming on physiological responses of rice under salt stress  2560
Seed priming alleviated salt stress effects on rice seedlings by improving Na+/K+ and maintaining membrane integrity  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม