ชื่อ-นามสกุล: นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Pruschapong Nupteotrong
สาขาวิชา: ไฟฟ้ากำลัง
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: เทคโนโลยีพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก

 

งานวิจัยทั้งหมด 11 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2561
การศึกษาสมรรถนะการทำงานและแนวทางการประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น (กรณีศึกษาอาคารประเภทโรงแรม)  2561
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นโดยวิธีปรับอัตราการไหลของน้ำเย็นให้เหมาะสม The Study of Optimization Chiller by Adjust The Flow rate of Chill Water.  2561
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง  2560
การศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ(แบบไม่ต้องลงทุน) กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน สปป.ลาว 2560
การศึกษาสมรรถนะการผลิตพลังงานของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 25.2 kWp กรณีศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2560
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้าโขง : กรณีศึกษาบริเวณชายฝั่งแม่น้าโขง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 2560
การศึกษาศักยภาพการระบบผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ขนาด 3.5 kW กรณีศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2559
การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในวัดพระธาตุพนม 2559
การศึกษาผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย 2558
การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนปรับปรุง ในมาตรการเปลี่ยน เครื่องทำน้ำเย็น -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 10 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นโดยวิธีปรับอัตราการไหลของน้ำเย็นให้เหมาะสม The Study of Optimization Chiller by Adjust The Flow rate of Chill Water.  2561
การศึกษาสมรรถนะการทำงานและแนวทางการประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น (กรณีศึกษาอาคารประเภทโรงแรม) A Study of Performance and Energy Efficiency of Chiller (Case Study of Hotel Building)  2561
การศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ(แบบไม่ต้องลงทุน) กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน สปป.ลาว  2560
การศึกษาสมรรถนะการผลิตพลังงานของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 25.2 kWp กรณีศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  2560
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณชายฝั่งแม่น้าโขง : กรณีศึกษาบริเวณชายฝั่งแม่น้าโขง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  2560
การศึกษาศักยภาพการระบบผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ขนาด 3.5 kW กรณีศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  2559
การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในวัดพระธาตุพนม  2559
การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนปรับปรุง ในมาตรการเปลี่ยน เครื่องทำน้ำเย็น  2558
การศึกษาผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย  2558
การศึกษาผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ชุดสาธิตการประหยัดพลังงานในระบบปั๊มน้ำ 2559
กังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยใช้ลมระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 2558

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม