แสดงรายชื่อนักวิจัยทั้งหมด

ค้นจากชื่อนักวิจัย หรือสาขาวิชา หรือหน่วยงานที่สังกัด

 

นักวิจัยทั้งหมด 470 คน
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา/ตำแหน่งงาน
หน่วยงานที่สังกัด
รายละเอียด
 นายสุคนธ์ เมืองโคตร
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชาญชัย ไชยโคตร
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 ดร.พันตรี โคมพิทยา
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
เทคโนโลยีเครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางจุฑามาศ ใจสบาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายปกรณ์ อุ่นไธสง
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายดิษฐวัฒน์ ทองสุข
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวธนัตถ์ธิดา รามฤทธิ์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายรชต มณีโชติ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาววันทนารี สุวรรณกลาง
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชัชวาลย์ อินทะเสย์
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายธีระศักดิ์ ลุนลาน
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายวรวรรษ ขวัญเพชร
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายสมควร บุสุวะ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายยศพนธ์ เดโชพล
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวพิมพ์นารา รามางกูร
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายประสพสุข สร้อยทอง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางวรรณรัตน์ มณีโชติ
การบริหารการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 MrNarongrit Auppapong
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวปราชญดา บูรพาอธิษฐาน
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวศรุดา วรรณภู
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวศภุรัตน์ อิงอาจ
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายภัทรวงศ์ สิงหฺ์ทอง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางมัลลิกา โคมพิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวพรทิพย์ แวงสันเทียะ
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
การจัดการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายเศรษฐา สุขัน
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางวนิดา ใต้ศรีโคตร
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวสุจิตรา แสงจันดา
การจัดการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชาญวิทย์ ชนะพจน์
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวพัทธ์ธีรา บัวศรียศธิยา
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายศรายุทธ เมาฬี
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายบัญชลี จันทรมานิตย์
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางณัฐชนันท์ ปลายเนตร
วิทยาศาสตร์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายยุทธจักร ปัญญาสาร
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยนาหว้า
 นายสมชัย วะชุม
เครื่องกล
วิทยาลัยนาหว้า
 นายลาภวัต วงศ์ประชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยนาหว้า
 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
เทคโนโลยีเครื่องกล
วิทยาลัยนาหว้า
 นายสุพัศ โคตรผาย
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยนาหว้า
 นางดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางวิภาวรรณ สีหาคม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางละอองดาว คำชาตา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางปาริชาติ เมืองขวา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายชัยวัฒน์ อินไชยา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสุปราณี สิทธิกานต์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอัจฉราพร ศรีโคตร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวสุขมาพร พึ่งผาสุก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสุรชัย เฉนียง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสมเกียรติ บุญคง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวศิรินาฏ ต้นสวรรค์
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวธันย์ชนก แคล่วคล่อง​
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางดวงใจ บุญคง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวชลินดา คำศรีพล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวรัตติยา ทองอ่อน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวจรินทร โคตพรม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสมเกียรติ สุทธรัตน์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวกุลพิธาน์ จุลเสวก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวภัทรา กุลทะเล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 oYrVYLFAAdZBarnypok WlUDomRtdMkl
สัตวศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเบญจยามาศ พิลายนต์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายนรากร พลหาญ
นักวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาววรรรษมน ปาพรม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางอุทัยวรรณ สุกิมานิล โบลตัน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวณัฏยา อ่อนผิว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวธัญพิชชา สวัสดี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวสุพักต์ ศิริบ่อแก
สังคมศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางวิสัย คะตา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวพิมลพรรณ เนื่องชมภู
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวยุพเรศ โจมแพง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางณัติยา พรหมสาขา ณ.สกลนคร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี สมกำลัง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวผกามาส ตงศิริ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเปรียบแก้ว ฝาระมี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย หมื่นห่อ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวธันยธรณ์ ไฝทาคำ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาววราพร มีแก้ว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางพยอม สินธุศิริ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวชมพูนุช พูมพิจ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายบรรจง พลไชย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสุรเชษฐ์ สมตัว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสงกรานต์ นักบุญ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายชินกรณ์ แดนกาไสย
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอรอุมา แก้วเกิด
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเจนจิรา ฆารประเดิม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายโกมล บุญแก้ว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายวศินภัทร ปิยะพงศ์สกุล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวดัชนี สุวรรณคม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอภิญญา กุลทะเล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวกนกวรรณ ไชยต้นเทือก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรฤทัย ภูนากลม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวยุวดี สารบูรณ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายวุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวพรรณยุพา เหลาแตว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางวิมลศิริ เกษตร์ภิบาล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม
การบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายณัฐพงษ์ เกตวงษา
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายเสรี ขุนไชย
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายทัศพงศ์ นันทมัจฉา
เทคโนโลยีอุตสาหการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นางสาวอัจฉรา พิเลิศ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายคมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
เครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายศตวรรษ ศรีอินทร์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวปุณชญา ศิวานิพัทน์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายสมยศ แอบไธสง
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายพงศธร วสิกรัตน์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายพัชรพงษ์ ภูเบศรพีรวัส
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายราชันย์ คูรานา
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวสุนิสา แซ่ตั้ง
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 PhotiitconaUXlVGgcMark ApxyKSoGnwB
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สถาบันภาษา
 นางสาวปรียากร บุญธรรม
ภาษาจีน
สถาบันภาษา
 นายศิวกรณ์ ตั้งสกุล
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล
อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววิชญาพร สุภาโสด
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นายสมพร กงนะ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววิชุดา ตามัย
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวพรพิมล ควรรณสุ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางภัทราวดี วงษ์วาศ
เทคโนโลยีอาหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 พ.จ.อ.วัลลภ บุญทานัง
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช
นักวิชาการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววราพร บัวพรม
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางอาพาพร สุพร
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางศุภวารี วงศ์ปทุม
นิติศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร
การบริหารการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวอานันทพร ถึงแสง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
 นายมาโนช สุวรรณสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
 นายปรีชา อาษาวัง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการ
 นายสุรักษ์ สิมคาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการ
 นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา
นักวิชาการศึกษา
สำนักวิทยบริการ
 นางสาวพิมพิกา วะสาร
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการ
 นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการ

 

First Previous

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม