รายงานสถิติต่างๆ

จำนวนนักวิจัย แยกตามหน่วยงาน
จำนวนนักวิจัย แยกตามสาขาวิชาการ
จำนวนบทความตีพิมพ์ จำแนกตาม ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  
บทความ/วารสาร แยกปี
ผลรวมค่าน้ำหนัก บทความ/วารสาร
งบประมาณงานวิจัย ภายใน/ ภายนอก(รวมทุกคณะ)
งบประมาณงานวิจัย ภายใน/ ภายนอก(แยกคณะ)

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม