ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัย ขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐาน
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
รายละเอียดข่าวและกิจกรรม แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (ม.นครพนม)
..................................................................................................................................................................
คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 -2565
..................................................................................................................................................................

การประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2562

Spearhead กรอบงานวิจัย
..................................................................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการระดับดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟลล์ประกาศ ใบสมัคร
..................................................................................................................................................................

Graduate Research Assistant for Ph.D. candidate in Geography, Environment, and Spatial
Science/Urban and Regional Planning
at Michigan State University

..................................................................................................................................................................

ประกาศให้การอุดหนุนให้ไปร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติโครงการ Asia Hub WEF Nexus and Agriculture
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม 2561 ณ. นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว

ไฟลล์ประกาศ ใบสมัคร
..................................................................................................................................................................

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

..................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
..................................................................................................................................................................
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและโดรนเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
รายละอียดเพิ่มเติม วิธีการสมัคร และอัตราคาสมัคร
..................................................................................................................................................................
ระบบ NRMS เปิดให้ส่งข้อเสนอโครงการ วช.62 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560
1.แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมาย 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย
ภายใต้ชุดโครงการวิจัย)

2.แบบเสนอโครงการ (project) เป้าหมาย 4
3.แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)
4.มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)
..................................................................................................................................................................

.....................(ร่าง) แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562
.....................
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
......................
แจ้ง (ร่าง) แนวทางแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
..................................................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนดการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย
และลงนามในสัญญาโครงการวิจัย
..................................................................................................................................................................
ประกาศทุนสับสนุนงานวิจัย งบปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปิดรับสมัครวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560

..................................................................................................................................................................
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการระดับดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560)
ไฟลล์ประกาศ
หลักเกณฑ์ในการประกวด
แบบเสนอผลงาน
..................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
..................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดนครพนม สู่สั่งคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
(ระยะที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

..................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ กองทุนวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 1)

..................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพัฒนางานวิจัยบูรณาการในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

..................................................................................................................................................................

แบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 2560 ( ทุนท้าทายไทย )
..................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยบูรณาการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
ไฟลล์ประกาศ
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
..................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
ภายใต้โครงการสำรวจและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่และในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
และจัดเก็บในระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
ไฟล์ประกาศ
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
..................................................................................................................................................................
ขั้นตอนการกรอกข้อมูล DRMS
..................................................................................................................................................................
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนนักวิจัยหน้าใหม่
..................................................................................................................................................................
แบบฟอร์มและขั้นตอนการขอรับรางวัลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นตอนการขอรับรางวัลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
..................................................................................................................................................................
แบบฟอร์มและขั้นตอนการขอรับรางวัลการเผยแพร่บทความ
ขั้นตอนการขอรับรางวัลการเผยแพร่บทความ
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
..................................................................................................................................................................
คู่มือการขอจดสิทธิบัตร
คู่มือการจดสิทธิบัตร
การยกร่างคำสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ด้านเคมี
การยกร่างคำขอสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ทางวิศวกรรม
..................................................................................................................................................................
   
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com