ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
หนังสือราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.ระบบและกลไกการเสนอหนังสือราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548
4.หนังสือภายใน แบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
5.หนังสือภายนอก แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (บันทึกข้อความ)
6.หนังสือสั่งการ
7.หนังสือประชาสัมพันธ์
8.หนังสือประทับตรา
9.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
10.ซองจดหมาย
11.Font ราชการไทย+วิธีติดตั้งฟอนต์
12.แบบฟอร์มการขออนุมัติถ่ายเอกสาร
13 แนวปฏิบัติในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
14 หนังสือมอบหมายงาน
15 แบบขอใช้รถตู้สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
หนังสือภายใน
ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
หนังสือภายนอก
ขนาดตัวครุฑ 3 เซนติเมตร

 
ตรามหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com