ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
 
  1.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการ ด้านการป้องกันและ ลดมลพิษในสำนักงาน
  3.เลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  4.เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร
  5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและมีการตรวจ ติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
     
   
   
         
108 วิธีประหยัดพลังงาน      
ู่มือมาตรฐานสำนักงานสีเขียว [E-BOOK]  
4 วิธีพิชิต Green Office "รักษ์โลก ให้โลกรู้"
   
       
         
         
         
         

 

 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com