ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
   
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
.............................คณะกรรมการ  
 
.............................วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม (Standard of Operating Procedures, SOPs)
1. การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP 01) Download (SOP 01)
2. โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (SOP 02) Download (SOP 02)
3. การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (SOP 03) Download (SOP 03)
4. แนวทางการทบทวนโครงการวิจัย (SOP 04) Download (SOP 04)
5. การประชุมคณะกรรมการฯและรายงานการประชุม (SOP 05) Download (SOP 05)
6. การประเมินต่อเนื่องโครงการวิจัยภายหลังได้รับการรับรอง (SOP 06) Download (SOP 06)
7. การจัดการเอกสารโครงการวิจัย (SOP 07) Download (SOP 07)
8. การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (SOP 08) Download (SOP 08)
9. การตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย (SOP 09) Download (SOP 09)
 
.............................ขั้นตอนการขอรับรอง  
1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สัปดาห์แรกของทุกเดือน
*** หมายเหตุ การยื่นข้อเสนอฯ หลังระยะเวลาที่กำหนด (สัปดาห์แรกของทุกเดือน) จะมีการพิจารณาโครงการนั้นๆ ภายในเดือนถัดไป
2. คณะกรรมการพิจารณา สัปดาห์ที่สอง ถึง สัปดาห์ที่สี่ทุกเดือน
3. แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน
*** หมายเหตุ กรณีที่ผลการพิจารณาข้อเสนอฯ ให้ปรับปรุงแก้ไข ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจะได้รับผลการพิจารณาภายใน 30 วัน หลังจาก ที่่ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอฯ แล้ว
4. มอบใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สัปดาหสุดท้ายของทุกเดือน
 
 
  1. ยื่นขอครั้งแรก  
 
  - สำหรับนักศึกษา
  1. ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  2. แบบยื่นโครงการวิจัย
  3. โครงการวิจัยฉบับย่อ
  4. ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัคร
  5. ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
  6. ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง
  7. ตัวอย่างเอกสารชี้แจงและแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
 
 
  - สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย
  1. ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  2. แบบยื่นโครงการวิจัย
  3. โครงการวิจัยฉบับย่อ
  4. ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัคร
  5. ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
  6. ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง
  7. ตัวอย่างเอกสารชี้แจงและแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
 
  2. กรณีปรับแก้ไข  
 
  - สำหรับนักศึกษา
  - สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย
 
  3. กรณีขยายเวลา  
 
  - สำหรับนักศึกษา
  - สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย
 
 
.............................รายงานการประชุม  
 
.............................ระเบียบ / ประกาศ  
 
.............................การฝึกอบรม online  
ขอเชิญชวนผู้สนใจอบรมการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ (Online) รายละเอียเพิ่มเติม Link
 
.............................ปฏิทินกิจกรรม  
 
 
   
n
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com