ปฏิทินการนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม

เอกสารสนับสนุน
ลำดับที่ วันที่ กิจกรรม เอกสาร ผู้รับผิดชอบ
1 1 - 9 มิถุนายน 2560 ประชาสัมพันธ์เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ศธ 0589.1(4)/ว157
วันที่ 6 มิ.ย. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2 1 - 23 มิถุนายน 2560 จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบแผนงานวิจัย (ชุดโครงการ) ว-1ช หรือ
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบเดี่ยว ว-1ด
*หมายเหตุ: (1) ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็มพร้อมลายมือชื่อตัวจริงของหัวหน้าโครงการจำนวน 4 ขุด พร้อมด้วย (2) ซีดีบรรจุไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบ .pdf และ .doc จำนวน 1 แผ่น
1. แบบเสนอโครงการวิจัยแบบแผนงานวิจัย ว-1ช
2. แบบเสนอโครงการวิจัยแบบเดี่ยว ว-1ด
3. แผ่นซีดี
นักวิจัย
3 ภายในวันศุกร์
ที่ 23 มิถุนายน 2560
เวลา 16.30 น.
รวบรวมข้อเสนอโครงการ และจัดทำหนังสือนำส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา หนังสือนำส่ง พร้อม
ข้อเสนอโครงการ
ผู้ประสานงานระดับคณะ/วิทยาลัย
4 26 - 28 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอการวิจัยทั้งแบบ ว-1ช และ ว-1ด เอกสารตรวจสอบความถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา
5 29 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560
 • รวบรวมข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย
 • สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
 • จัดส่งข้อเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิทำการพิจารณาคุณภาพ เพื่อจัดเรียงลำดับในแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี
แบบ บช-3 สถาบันวิจัยและพัฒนา
6 17 - 21 กรกฎาคม 2560 นักวิจัยกรอกข้อมูลลงระบบ NRMS ระบบ NRMS
ข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
7 17 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย แบบฟอร์มการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 21 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบข้อมูลการกรอกข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ในระบบ NRMS ก่อนกดส่งมายังผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน ระบบ NRMS นักวิจัย และ ผู้ประสานงานระดับคณะ
9 24 - 28 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบข้อมูลการกรอกข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ในระบบ NRMS ระบบ NRMS ผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน
10 14 - 25 สิงหาคม 2560
 • รวบรวมและจัดพิมพ์ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ส่งให้นักวิจัยปรับปรุง
แบบสรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา
11 28 สิงหาคม - 22 กันยายน 2560
 • ปรับปรุงและจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยที่่ผ่านการปรับปรุงผ่านระบบ NRMS
 • ส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับปรุงแล้วผ่านระบบ NRMS
ระบบ NRMS นักวิจัย
12 4 กันยายน 2560
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจาณาทางเทคนิคและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการวิจัย
 • แจ้งผลการเรียนลำดับ ข้อเสนอการวิจัย ใน บช.3 และข้อเสนอแนะรายโครงการ ให้นักวิจัยทราบ (ถ้ามี)
แบบ บช.3
บันทึกข้อความแจ้งแก้นักวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและสถาบันวิจัยและพัฒนา
13 13 กันยายน 2560 จัดทำแบบสรุปแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ (ว-6) แบบสรุป ว-6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
14 22 กันยายน 2560 ตรวจสอบข้อมูลการกรอกข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ในระบบ NRMS ก่อนกดส่งมายังผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน ระบบ NRMS ผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน
15 25 กันยายน 2560
 • ตรวจสอบการลงข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRMS
 • แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการวิจัย (ถ้ามี)
ระบบ NRMS ผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา
16 2 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบข้อมูลการกรอกข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้ตรงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบ NRMS ผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน
17 6 - 15 ตุลาคม 2560
 • ยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมดเพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินในระบบ NRMS ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านระบบ on-line
 • จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมแผนแสดงความต้องการไปยัง วช. ทางไปรษณีย์
ระบบ NRMS และเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมแผนแสดงความต้องการ ผู้ประสานงานระดับหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน
18 มีนาคม 2561 แจ้งผลการประเมิน หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ