แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับเต็ม

ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คู่มือกรอกแบบฟอร์ม
1 แบบเสนอแผนบูรณาการ ดาวน์โหลด ดูคู่มือ
2 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) ดาวน์โหลด ดูคู่มือ
3 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 ดาวน์โหลด ดูคู่มือ
4 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ดาวน์โหลด ดูคู่มือ
5 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) ดาวน์โหลด

การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการ