ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562
...........ไฟล์ประกาศ
........... แบบฟอร์ม
.....................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) รอบที่ 2 ภายใต้โครงการ สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหา เชิงพื้นที่ด้านพลังงานเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
.....................................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
หรือที่เว็บไซต์ วช. https://nrct.go.th/training
Download เอกสารประกาศ ใบสมัคร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
.....................................................................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยโครงการสำหรับอาจารย์และนักศึกษา
เพื่อการทำงานวิจัยบูรณาการสู่การเรียนการสอนด้านพลังงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562
Download เอกสารประกาศผล
.....................................................................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันพนักงาน (จ้างเหมา)
ประจำโครงการคลินิกเทคโนโลยี
http://rdi.npu.ac.th/web
Download เอกสารเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้านพลังงานเพื่อการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากข้อเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ
ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 10 โครงการ
Download เอกสารผลการพิจารณา

.....................................................................................................................................................................

ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ด้านพลังงานเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download ประกาศรายชื่อโครงการ และกำหนดการ

.....................................................................................................................................................................

คู่มือการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัย
ลงระบบ DRMS มหาวิทยาลัยนครพนม
Download เอกสารคู่มือ
Download แบบเสนอโครงการวิจัย

.....................................................................................................................................................................

ผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากการส่งข้อเสนอทั้งสิ้น 70 แผนบูรณาการ
ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 26 แผนบูรณาการ

และขอให้โครงการที่ผ่านการพิจารณาดำเนินการจัดส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์
สำหรับแผนบูรณาการ ภายในวันที่ 5 พฤษจิกายน 2561
อย่างละ 3 ชุด พร้อม CD บันทึกข้อมูล word และ pdf จำนวน 1 แผ่น

Download เอกสารผลการพิจารณา

link : แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับเต็ม

Download ปก วช 63
.....................................................................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

สามารถส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และแบบสรุปโครงการย่อย จำนวน 3 ชุด

ภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น.

Download ประกาศ

.....................................................................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้โครงการทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้านพลังงานเพื่อการเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนับสนุนทุนไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ คุณพัชญทัฬห์ กิณเรศ เบอร์ 089-673-6565
E-mail : make_alist@hotmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Download เอกสารประกาศทุนพลังงานเพื่อการเกษตร 2562 (อาจารย์)


.....................................................................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) สำหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการทำงานวิจัยบูรณาการสู่การเรียนการสอนด้านพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนับสนุนทุนไม่เกินโครงการละ 40,000 บาท

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประกาศผลภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤษจิกายน 2561

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ เบอร์ 095-662-5423
E-mail : chanida.yub@gmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Download เอกสารประกาศทุนพลังงานเพื่อการเกษตร 2562 (อาจารย์และนักศึกษา)

Download แบบเสนอโครงการวิจัย


.....................................................................................................................................................................

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับทุนแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2562

Download เอกสารประกาศทุน 2562
.....................................................................................................................................................................

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน

ปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยได้กำหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑ์การสนับสนุน และรายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบ

.....................................................................................................................................................................

การประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดการประชุม "แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563" เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

Download เอกสารช่วงเช้า หัวข้อเรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก
(Dr.Yada Mukdapitak)
Download เอกสารช่วงเช้า หัวข้อเรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก
(Prof.Dr.Sirirurg Songsivilai)
Download เอกสารช่วงบ่าย หัวข้อเรื่อง ระบบบริหารและติดตามประเมินผล
(Siriporn Pittayasophon)
Download เอกสารช่วงบ่าย หัวข้อเรื่อง ระบบบริหารและติดตามประเมินผล
(Wiparat Deeong)

.....................................................................................................................................................................

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2555-2564)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวโหลดเอกสาร

แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
การเสนอขอรับงบประมาณและการพิจารณาข้อเสนอหลักการ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการขอรับงบประมาณ พร้อมให้ผู้บริหารหน่วยงานยืนยันการส่งข้อเสนอเชิงหลักการให้สมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2561
Downloadรายละเอียดเพิ่มเติม
Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (ปรับปรุง)
Download แบบฟอร์มแบบสรุปโครงการ
Download หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา
Download หนังสือรับรองการร่วมวิจัย
Download หนังสือรับรองการร่วมวิจัย_กรณีมีการร่วมทุน
.....................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ที่
www.nrct.go.th
Download รายละเอียดเพิ่มเติม

.....................................................................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิจัย (ผู้มีผลงานตีพิมพ์สะสมมากที่สุด) ประจำปี 2561
Download ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

.....................................................................................................................................................................

 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รางวัล Good practice การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปี 2561
โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 5 ผลงาน ดังนี้

ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับทุนวิจัย
โดย
อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ คำศรี
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ด้านการเขียนบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
โดย
อาจารย์ ดร.กัมปนาจ เภสัชชา
คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ด้านการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การรับใช้สังคม
โดย
อาจารย์อังศุมาลิน สมเทพ
วิทยาลัยนาหว้า

ด้านการบูรณาการงานวิจัยสู่การรับใช้สังคมและการเรียนการสอน
โดย
อาจารย์ยุพเรศ โจมแพง
อาจารย์จรินทร โคตพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ด้านเทคนิคการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
โดย
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
วิทยาลัยธาตุพนม

Download ประกาศมหาวิทยาลัย
.....................................................................................................................................................................

Land Cover/Land Use Changes and Water Energy Food (WEF) Nexus in Southeast Asia
ระหว่างวันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

.....................................................................................................................................................................

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562


.....................................................................................................................................................................

ทุนการศึกษาต่างประเทศ
ดาวโหลดรายละเอียด


.....................................................................................................................................................................

tech2biz รวมแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อช่วยคุณพัฒนาเทคโนโลยี ได้ที่
เข้าสู่ Web tech2biz

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณโครงการจะไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2561
อ่านรายละเอียดทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน 1,500,000 – 3,000,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2561
อ่านรายละเอียดทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม


.....................................................................................................................................................................

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประจำปีงบ 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัยในแต่ละกลุ่ม ได้ที่ http://www.arda.or.th/datas/public62_1.pdf
กำหนดการประชุมชี้แจง http://www.arda.or.th/datas/public62_2.pdf


.....................................................................................................................................................................

หนังสือผลงานวิจัย "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"
ดาวโหลดผลงานวิจัย

หรือ สแกน QR Code หนังสือผลงานวิจัย


.....................................................................................................................................................................

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประจำปีงบ 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัยในแต่ละกลุ่ม ได้ที่ http://www.arda.or.th/download_public62.php
.....................................................................................................................................................................

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

หรือ สแกน QR Code รายละเอียดขอเสนอโครงการ

.....................................................................................................................................................................

ขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นตามรอบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain : VC) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนงาน Technology Consulting Services (TCS) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 (จำนวน 4 ชุด)
2. ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนงาน Buliding Communty Enterprise (BCE) : บ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน / VC Community Incubator (VCCI) (Sci Village) : พัฒนาสู่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2561 (จำนวน 4 ชุด)
สามารถส่งได้ที่อีเมล chutifun@gmail.com
ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดเอกสารแจ้งผล

.....................................................................................................................................................................

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ภายใต้งบประมาณประจำจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ศึกษาดังนี้

จังหวัดนครพนม
1. อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
2. อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร
1. กลุ่มผ้าหมักโคลน บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
2. หมู่บ้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมภูไท บ้านแข้ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
3. กลุ่มทอผ้าขาวม้า บ้านเหล่าคราม ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
4. หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพาลุกา ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
5. กลุ่มปลูกผักหวานบ้านเลื่อนเจริญ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
6. กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
7. กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
สามารถส่งได้ที่อีเมล chutifun@gmail.com
ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)

Value Chain
.....................................................................................................................................................................

ขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นตามรอบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain : VC) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนงาน Technology Consulting Services (TCS) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
2. ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนงาน Buliding Communty Enterprise (BCE) : บ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน / VC Community Incubator (VCCI) (Sci Village) : พัฒนาสู่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2561
สามารถส่งได้ที่อีเมล chutifun@gmail.com
ดาวโหลดเอกสาร

.....................................................................................................................................................................

ประกาศทุนการศึกษาประเทศจีน
Guizhou Government Scholarship for Southeast Asia 2018
ดาวโหลดเอกสาร

.....................................................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561
ณห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
ส่งใบลงทะเบียนมาที่อีเมล chutifun@gmail.com หรือ rdi.npu1@gmail.com

ด่วน รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น

ดาวโหลดรายละเอียด และแบบตอบรับ

.....................................................................................................................................................................

การอบรมเชิงปกิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบยุทศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ลงทะเบียนออนไลน์ คลิ๊ก หรือ https://goo.gl/forms/1qWoTxYg4F7NQUgL2

ดาวโหลดกำหนดการ

.....................................................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ E-mail : Research.npu@npu.ac.th

ดาวโหลดรายละเอียด และแบบตอบรับ

.....................................................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ผู้เข้าร่วมงาน Climate change, Land use and WEF Nexus in Southeast Asia. August 13 - 17, 2018. At Vientiane, Laos และส่ง Full paper ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 หน้า มาที่สถาบันวิจัยภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้ที่ bundit@npu.ac.th และ encnv2013@gmail.com หรือส่งด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไฟล์รายชื่อ pdf.

แบบฟอร์ม Full paper ภาษาอังกฤษ pdf.

.....................................................................................................................................................................

เอกสารงานวิจัย

แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ไฟล์doc. ไฟล์PDF

แบบประเมินร่างรายงานฉบับสุดท้ายของโครงการวิจัยฯ ไฟล์doc. ไฟล์PDF

แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า ของโครงการวิจัยฯ ไฟล์doc. ไฟล์PDF

โครงสร้างบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ไฟล์doc. ไฟล์PDF

โครงสร้างสำหรับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไฟล์doc. ไฟล์PDF

.....................................................................................................................................................................

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ"

มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

การขึ้นทะเบียนเพื่อขอเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ

การใช้ ESPRel Checklist (หมวดที่ 1 - 4)

การใช้ ESPRel Checklist (หมวดที่ 5 - 7)

.....................................................................................................................................................................

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) (doc.)

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) (PDF)

.....................................................................................................................................................................

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการ "การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) วันที่ 30 เมษายน 2561

.....................................................................................................................................................................

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 4)

.....................................................................................................................................................................

คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 สามารถส่งได้ที่ E-mail : chutifun@gmail.com

รายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการ

.....................................................................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

.....................................................................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

.....................................................................................................................................................................

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 3)


.....................................................................................................................................................................

เครือข่ายงานวิจัยเพื่อการเขียนข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
.....................................................................................................................................................................
กรอบรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยฯ
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

.....................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

.....................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
เรื่องรายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)

.....................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

.....................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
เรื่องรายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวรสาร ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)

.....................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันพนักงาน (จ้างเหมา) ประจำโครงการคลินิกเทคโนโลยี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
.....................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
.....................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงาน (จ้างเหมา)  ประจำโครงการคลินิกเทคโนโลยี

.....................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันพนักงาน (จ้างเหมา) ประจำโครงการคลินิกเทคโนโลยี (หมดเขตรับสมัคร)

.....................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมอบรม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมจากเศษชีวมวล
.....................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม "Workshop on National an International Publications"

.....................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การจ่ายเงินรางวัล
สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือได้รับแต่งตั้ง
ให้เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

.....................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย นครพนม เรื่อง ให้ทุนเขียนตำรา
หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

.....................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแนวปฏิบบัติในการขอรับเงิน สนันสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร

.....................................................................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
.....................................................................................................................................................................
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักแนวคิดในการทำวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ให้กับบุคลากรวิชาการ ระดับอาชีวศึกษา
ไฟลล์ประกาศ โครงการ แบบตอบรับเข้าร่วมแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
.....................................................................................................................................................................

ประกาศเลื่อนการอบรมมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green office) จากวันที่
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยนครพนม เวลาตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป

.....................................................................................................................................................................

ขอเชิฺญร่วมอบรมมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green office) ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เวลา ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป

.....................................................................................................................................................................

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
.................-ไฟล์ประกาศ .............-แบบฟอร์ม (Full Proposal).................-TOR
.....................................................................................................................................................................
ผลการประกวดนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
.....................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559

.....................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปี พ.ศ.2559

.....................................................................................................................................................................
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชน ครั้งที่3/2559

.....................................................................................................................................................................

ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักประดิษฐ์ และบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ
์และงานบริการวิชาการ ร่วมส่งผลงานจัดแสดงและประกวด ในงาน RDINPU Show and Share:
Innovations and Academic Services’s Day 2016

.....................................................................................................................................................................

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษา
กลุ่มชาติพันธฺุ์กับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2559
ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2559

.....................................................................................................................................................................
ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่สายรับใช้สังคมและทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักภาพด้านการวิจัย สายรับใช้สังคมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นภายในวันที่ 29 เมษายน 2559

.....................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยในลุ่มน้ำโขง
และลุ่มน้ำสงครามในวันศุกร์ที่‬ 22 เมษายน 2559  เวลา 9.30-12.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยนครพนม

.....................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
.....................................................................................................................................................................
ประกาศรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่สายรับใช้สังคมและทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการอบรม
พัฒนาศักภาพด้านการวิจัย สายรับใช้สังคมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

.....................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักภาพด้านการวิจัย สายรับใช้สังคม
ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ่ ประจำปีงบประมาณ 2559

.....................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนา
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใน 25 เมษายน 2559

.....................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงานทดแทน (Promotion Research in
Alternative Eneegy : PRAE) ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559

.....................................................................................................................................................................
ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
.....................................................................................................................................................................

ขอขยายเวลาส่งโครงการเพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559

.....................................................................................................................................................................

ประกาศข้อกำหนด ขอบเขต โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559

.....................................................................................................................................................................
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสั่งปิดการเรียนการสอนเพื่อการจัดสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 1/2559

.....................................................................................................................................................................
ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558
.....................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ครั้งที่1 ประจำปี 2559
.....................................................................................................................................................................
ประกาศกำหนดการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558
.....................................................................................................................................................................
   
   
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com