ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
 

ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ " วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดโปสเตอร์

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประจำปีงบ 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัยในแต่ละกลุ่ม ได้ที่ http://www.arda.or.th/download_public62.php

ประกาศทุนการศึกษาประเทศจีน Guizhou Government Scholarship for Southeast Asia 2018
ดาวน์โหลดเอกสาร

การอบรมเชิงปกิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบยุทศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ลงทะเบียนออนไลน์ คลิ๊ก หรือ https://goo.gl/forms/1qWoTxYg4F7NQUgL2
ดาวน์โหลดกำหนดการ

ขอเชิญร่วมการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ E-mail : Research.npu@npu.ac.th
ดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบตอบรับ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ผู้เข้าร่วมงาน Climate change, Land use and WEF Nexus in Southeast Asia. August 13 - 17, 2018. At Vientiane, Laos และส่ง Full paper ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 หน้า มาที่สถาบันวิจัยภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้ที่ bundit@npu.ac.th และ encnv2013@gmail.com หรือส่งด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไฟล์รายชื่อ pdf. แบบฟอร์ม Full paper ภาษาอังกฤษ pdf.

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการ "การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) วันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 4)

 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com