ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

......................................................................................................................................................................
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

......................................................................................................................................................................

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องมือพลังงานสะอาด

......................................................................................................................................................................

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 31 พฤษภาคม 256
2
......................................................................................................................................................................
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 30 เมษายน 2562
......................................................................................................................................................................

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 29 มีนาคม 2562

......................................................................................................................................................................

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 28 ธันวาคม 2561
......................................................................................................................................................................
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
......................................................................................................................................................................
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561


......................................................................................................................................................................

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 1 ตุลาคม 2561


......................................................................................................................................................................
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 3 กันยายน 2561


......................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
จำนวน 5 รายการ
......................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
......................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง
ห้องสาธิตพลังงานทดแทน
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
......................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมซ่อม
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
......................................................................................................................................................................

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องสาธิตวิจัยพลังงานทดแทน
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
......................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง เตาเผาขยะชุมชนไร้มลพิษต้นแบบ
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
......................................................................................................................................................................
 

......................................................................................................................................................................................................
 
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com