ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 30 เมษายน 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 29 มีนาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 28 ธันวาคม 2561
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561


......................................................................................................................................................................

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 1 ตุลาคม 2561


......................................................................................................................................................................
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 3 กันยายน 2561


......................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
จำนวน 5 รายการ
......................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
......................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง
ห้องสาธิตพลังงานทดแทน
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
......................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมซ่อม
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
......................................................................................................................................................................

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องสาธิตวิจัยพลังงานทดแทน
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
......................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง เตาเผาขยะชุมชนไร้มลพิษต้นแบบ
(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
......................................................................................................................................................................
 

......................................................................................................................................................................................................
 
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com