ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนนักวิจัยหน้าใหม่
..................................................................................................................................................................
แบบฟอร์มและขั้นตอนการขอรับรางวัลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นตอนการขอรับรางวัลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
..................................................................................................................................................................
แบบฟอร์มและขั้นตอนการขอรับรางวัลการเผยแพร่บทความ
ขั้นตอนการขอรับรางวัลการเผยแพร่บทความ
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
..................................................................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนันสนุน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ ในต่างประเทศ พ.ศ.2559

..................................................................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนันสนุน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในประเทศ พ.ศ.2559

..................................................................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนันสนุนค่าใช้จ่าย
ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รางวัลการเผยแพร่บทความวิชาการ และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ.2559

..................................................................................................................................................................
   
   
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com