ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และพัฒนานักวิจัย
กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
  ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และพัฒนานักวิจัย
กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
 
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PDF)
 
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Doc)
 
  บุคลากรที่มีความประสงค์จะขอสนับสนุนทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถส่งข้อเสนอ การวิจัย
โดยกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยลงใน ระบบบริหารงานวิจัยได้ที่ http://npu.drms.in.th โดยให้แนบไฟล์แบบข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ที่มีรูปแบบไฟล์
เป็น .pdf และ .docx ในระบบบริหารงานวิจัยดังกล่าวด้วย
หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบนักวิจัยใช้บัญชีนักวิจัยที่ลงทะเบียนในระบบ NRIIS
หรือลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ได้ที่ http://npu.drms.in.th เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นต้องประสานมาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อทำการอนุมัติบัญชีนักวิจัย จึงสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยได้
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา
กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PDF)

  แบบข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Doc)

บุคลากรที่มีความประสงค์จะขอสนับสนุนทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยโดยกรอกข้อมูล
ข้อเสนอโครงการวิจัยลงใน ระบบบริหารงานวิจัยได้ที่ http://npu.drms.in.th โดยให้แนบไฟล์แบบ
ข้อเสนอโครงการ วิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ที่มีรูปแบบไฟล์ เป็น .pdf และ .docx ในระบบบริหาร
งานวิจัยดังกล่าวด้วย
หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบนักวิจัยใช้บัญชีนักวิจัยที่ลงทะเบียนในระบบ NRIIS หรือลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ได้ที่ http://npu.drms.in.th เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นต้องประสานมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อทำการ
อนุมัติ บัญ ชีนักวิจัย จึงสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยได้

ประกาศผลคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 3)
ประกาศผลคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) กองทุนวิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) กองทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่2 )
(บัดนี้-30 เม.ย.2563)
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region)
  แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของผลผลิตจากระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563
(บัดนี้-30 เม.ย.2563)
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ แและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของผลผลิตจากระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง
  แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย (แผน)
  แบบฟอร์มแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการ)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยการจัดการระบบน้ำ ในภาวะแล้ง กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(บัดนี้-30 เม.ย.2563)
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ดด้วยการจัดการระบบน้ำในภาวะแล้ง
  แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย (แผน)
  แบบฟอร์มแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการ)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับบริหารจัดการ ภาคการเกษตร กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (บัดนี้-30 เม.ย.2563)
  ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
สำหรับบริหารจัดการ ภาคการเกษตร
  แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย (แผน)
  แบบฟอร์มแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการ)
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน ชุดวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารประกอบที่ประกอบการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
  1.แบบขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ผ่านการเซ็นต์รับรอง จากนักวิจัยทุกคนและผ่านคณะ (จำนวน 1 ฉบับ)
2. สำเนาเอกสารแสดงซึ่งแสดงของบทความที่ปรากฎอยู่บนฐานข้อมูล (จำนวน 1 ฉบับ)
3. สำเนาแสดงการลงระบบของบทความที่จะเสนอขอรางวัลในระบบฐาน ข้อมูลการวิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งเข้าถึงได้ ที่หน้าเวปไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม รหัสเข้าสู่ระบบใช้รหัสเดียวกันกับรหัสระบบ จ่ายเงินเดือนของมหาวิทยาลัย (จำนวน 1 ฉบับ)
4. สำเนาบทความ (จำนวน 1 ฉบับ)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 1 ฉบับ)
6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (จำนวน 1 ฉบับ)
***หมายเหตุ เอกสารสำเนาลงนามทุกฉบับ แล้วส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (พ.ศ.2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (พ.ศ.2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (.doc)
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง โครงการที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย
กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร (PDF)
แบบขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร (.doc)
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2559
ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา
กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PDF)

  แบบข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Doc)

บุคลากรที่มีความประสงค์จะขอสนับสนุนทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยโดยกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยลงใน ระบบบริหารงานวิจัยได้ที่ http://npu.drms.in.th โดยให้แนบไฟล์แบบข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ที่มีรูปแบบไฟล์ เป็น .pdf และ .docx ในระบบบริหารงานวิจัยดังกล่าวด้วย
หมายเหตุ: การเข้าสู่ระบบนักวิจัยใช้บัญชีนักวิจัยที่ลงทะเบียนในระบบ NRIIS หรือลงทะเบียนนักวิจัยใหม่ได้ที่ http://npu.drms.in.th เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นต้องประสานมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อทำการอนุมัติบัญชีนักวิจัย จึงสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยได้

ประกาศผลคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 3)
ประกาศผลคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) กองทุนวิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) กองทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่2 )
(บัดนี้-30 เม.ย.2563)
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region)
  แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของผลผลิตจากระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563
(บัดนี้-30 เม.ย.2563)
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ แและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของผลผลิตจากระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง
  แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย (แผน)
  แบบฟอร์มแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการ)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยการจัดการระบบน้ำ ในภาวะแล้ง กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(บัดนี้-30 เม.ย.2563)
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ดด้วยการจัดการระบบน้ำในภาวะแล้ง
  แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย (แผน)
  แบบฟอร์มแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการ)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับบริหารจัดการ ภาคการเกษตร กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (บัดนี้-30 เม.ย.2563)
  ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
สำหรับบริหารจัดการ ภาคการเกษตร
  แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย (แผน)
  แบบฟอร์มแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการ)
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน ชุดวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารประกอบที่ประกอบการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
  1.แบบขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ผ่านการเซ็นต์รับรอง จากนักวิจัยทุกคนและผ่านคณะ (จำนวน 1 ฉบับ)
2. สำเนาเอกสารแสดงซึ่งแสดงของบทความที่ปรากฎอยู่บนฐานข้อมูล (จำนวน 1 ฉบับ)
3. สำเนาแสดงการลงระบบของบทความที่จะเสนอขอรางวัลในระบบฐาน ข้อมูลการวิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งเข้าถึงได้ ที่หน้าเวปไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม รหัสเข้าสู่ระบบใช้รหัสเดียวกันกับรหัสระบบ จ่ายเงินเดือนของมหาวิทยาลัย (จำนวน 1 ฉบับ)
4. สำเนาบทความ (จำนวน 1 ฉบับ)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 1 ฉบับ)
6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (จำนวน 1 ฉบับ)
***หมายเหตุ เอกสารสำเนาลงนามทุกฉบับ แล้วส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (พ.ศ.2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (พ.ศ.2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (.doc)
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง โครงการที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย
กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร (PDF)
แบบขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร (.doc)
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2559