กองทุนวิจัยและนวัตกรรม

กองทุนวิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยฐานวิจัย และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อการผลิตผลงานวิจัย และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการสังคม อีกทั้ง จะทำให้มหาวิทยาลัย สามารถเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์และนักวิชาการออกไปรับใช้สังคม เพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างภาคภูมิ เป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามนโยบาย และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาคณาจารย์ และนักวิจัยทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถในการเสนอโครงการ การดำเนินโครงการ และการนำเสนองานวิจัย ตลอดทั้งแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอก
  3. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม ให้มีหน่วยวิจัยเฉพาะทาง หรือศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ในหน่วยงานตามศักยภาพ
  4. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลากร ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยในต่างประเทศ
  5. เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
  6. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย
  7. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  8. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559