ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย  
   
  แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับกลุ่มวิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยนครพนม
  แบบสรุปโครงการย่อย
     
   
  สรุปผลการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมวิจัย
ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเฉพาะทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ
ตามแผนบูรณาการการวิจัยปีงบประมาณ 2564 และพัฒนาโจทย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนเฉพาะทาง โดยมี
โครงการที่ส่งแบบเสนอจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง 5 กลุ่ม ดังนี้
     
  ลำดับ
  ชื่อกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ  
 
  1  
กลุ่มวิจัยเฉพาะทางด้าน "เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย"
โดย อาจารย์วีระศักดิ์ จุลาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ หัวหน้ากลุ่ม
 
  2  
กลุ่มวิจัยเฉพาะทางด้าน "หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of things (loT)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่ม
 
  3  
กลุ่มวิจัยเฉพาะทางด้าน "พัฒนาโลจิสติกส์และผังเมืองในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่ม
 
  4  
กลุ่มวิจัยเฉพาะทางด้าน "ทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน และบริหารจัดการน้ำ"
โดย นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยนาหว้า หัวหน้ากลุ่ม
 
  5  
กลุ่มวิจัยเฉพาะทางด้าน "ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย
โดย ดร.พรจิต สอนสีดา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่ม
     
     
     
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com