ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
 

          คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมคลินิกเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี 2551 ได้รับงบประมาณ
ในโครงการให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยีฯ ครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ 2551 ทำให้คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง โดยการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยีผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุเพื่อการศึกษา สื่ออินเตอร์เน็ต แผ่นพับ เอกสาร จุลสาร การออกให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการเทคโนโลยีเคลื่อนที่ (Mobile Technology: Mo-Tech)
รวมทั้งการเป็นผู้ประสานงานโครงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการให้บริการแก่ชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหน่วยงานในท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้บริการได้หลายช่องทาง คลินิกเทคโนโลยีฯ เป็นหน่วยงานที่ ได้รับการยอมรับ เพราะมีศักยภาพในการให้บริการและเป็นแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีอีกแหล่งของจังหวัด เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีสู่ประชาชน

 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com