ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
ขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  กำหนดส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ( ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา)
 
  กำนหนดส่งข้อเสนอโครงการแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560
  กำนหนดส่งข้อเสนอโครงการแผนงานหมู่แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการต่อเนื่องและหมู่บ้านใหม่) ภายในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศผลโครงการฉบับย่อที่ผ่านการพิจาณารอบที่ 1
  บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษา/ข้อเสนอโครงการแบบย่อ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
  บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษา/ข้อเสนอโครงการแบบย่อ ที่นำไปพิจารณาภายใต้การดำเนินงาน โครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP และโครงการนวัตกรรมผ้าทออีสานก้าวสู่สากล
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
  แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยีแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยีแผนงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไปโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ไฟลล์ประกาศ
  โครงการแบบย่อ (Project Brief)
  Value Chain
  ผู้สนใจสามารถส่งไฟลล์โครงการฉบับย่อ (Project Brief) ได้ที่ อีเมลล์ s.somporn2534@gmail.com ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ประกาศโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  สรุปผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
  ประกาศผลสนับสนุนงบประมาณ
 
  1.แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
  การสนับสนุนงบประมาณ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
  การสนับสนุนงบประมาณ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
  2.แผนงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
  การสนับสนุนงบประมาณ แผนงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
..ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
....................................1.แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด
................................................-รายละเอียด ขอบเขต/ข้อกำหนดโครงการ
...............................................-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
................................................-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
....................................2.แผนงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
................................................-รายละเอียด ขอบเขต/ข้อกำหนดโครงการ
................................................-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
....................................ข้อกำหนดและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

   
 

โครงการจังหวัดเคลื่อนทีฯ ประจำปี งบประมาณ 2559

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
   
  -หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
  -อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) คืออะไร ?
  -หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) คืออะไร ?
  -แผนปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
 

 

จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  
 
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 
  โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
 
.................1.โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด บ้านหมู่ 12 บ้านดงคราม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
.................2. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย (หมู่บ้านถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร)  บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
.................3.หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ  หมู่ 1 บ้านเหิบ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 
   
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ..................โครงการประจำปีงบประมาณ 2559
 
ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้รับ การดำเนินงาน
1. โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร และพลังงานทดแทนชุมชน
238,000 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

2. การวิจัยและพัฒนาเปลือกล้างมันสำปะหลังผ่านกระบวนการ
หมักเพื่อเพิ่มมูลค่าโภชนะใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงไก่งวง
ต่อสมรรถนะการผลิตและต้นทุนต่ำ
198,760 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพสำหรับ
ใช้ประโยชน์ ในฟาร์มโคนม
70,686 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับ
ใช้ในครัวเรือน
70,686 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน
   
  ..................โครงการประจำปีงบประมาณ 2558
  ......................................1.โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร
และพลังงานทดแทนแก่ชุมชน
  .........................................................-สรุปผลกการดำเนินงาน
  ......................................2.การใช้ประโยชน์วัตถุดิบกากมันสำปะหลังผลพลอยได้โรงงานผ่านกระบวนการหมัก
เพิ่มมูลค่าโภชนะเป็นอาหารเลี้ยงไก่งวงช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พึ่งพาตนเอง
  .........................................................-สรุปผลกการดำเนินงาน
  ......................................3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมดแดงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
  .........................................................-สรุปผลกการดำเนินงาน
  ......................................4.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมดอง
  .........................................................-สรุปผลกการดำเนินงาน
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com