ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
   
 
   
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา 2557
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา 2558
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา 2559
     

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2559 (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2560)

     
   
 
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559
   
 
 
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมและอบรมวิชาการ เรื่อง "งานวิจัยกับการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อนำไปสู่การรับรอง คุณภาพการศึกษา อย่างมีส่วนร่วม"ภายใต้การโครงภายใต้ โครงการพัฒนา ระบบประกัน คุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพ การศึกษา โดยวิทยากรท่าน ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดการความเสี่ยง
1 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการประเมิน คุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค.2558- 31 ก.ค. 2559)โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ เป็นประธานกรรมการ ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก กรรมการ และ ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
1 สิงหาคม 2558 ผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เดินทางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   
 
  -แบบบันทึกการติดตามผลรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
   
   
   
   
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com