ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 

บุคลากรภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำเเหน่ง

อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล

ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทรศัพท์ : 087-7755663

E-mail : suraball@yahoo.comดร.รุ้งลาวัลย์  เอี่ยมกุศลกิจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เบอร์โทรศัพท์ : 095-6646568

E-mail : Runglawon@npu.ac.th


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กูล

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ : 095-6683171

E-mail : nunthaua@npu.ac.th

  นายอภิวัติ แก้วส่อง

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-7178486

E-mail : apiwut@npu.ac.th


ดำรงศักดิ์  ฤทธิ์งาม

รก.หน.สำนักงาน/นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-1572480

E-mail : dumrongsak.o@gmail.com


พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง

นักวิจัย : ด้านพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรศัพท์ : 086-9026220

E-mail : wanlopee_boon@hotmail.com


พัชญทัฬห์ กินเรศ นักวิจัย : ด้านพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรศัพท์ : 089-6736565

E-mail : make_alist@hotmail.com


ภัทราวดี วงษ์วาศ

นักวิจัย : ด้านเทคโนโลยีอาหาร

เบอร์โทรศัพท์ : 087-2190657

E-mail : p_sripanyamsu@hotmail.com


ชนิดา ยุบลไสย์

นักวิจัย : ด้านสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ : 095-6625423

E-mail : chanida.yub@gmail.com


พรพิมล ควรรณสุ

นักวิจัย : ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 089-7157632

E-mail : pornpimon.kavan@gmail.com


ธารารัตน์ โมทยกุล

นักวิจัย : ด้านพลังงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 091-1967200

E-mail : tararatn90@gmail.com

อาพาพร  สุพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 089-5959363

E-mail : arpapornpu@gmail.comผกามาศ นาคพงค์

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 083-1546978

E-mail : nangnakpong@gmail.com


ศันสนีย์  นนทะวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 080-1394456

E-mail : nonthawong2532@gmail.com

สมพร กงนะ

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 093-4388556

E-mail : s.somporn2534@gmail.com

หฤทชนันท์ คำแสง

เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี

เบอร์โทรศัพท์ : 097-2478831

E-mail : imjiyeon69@gmail.com

จารุวรรณ  ดวงศรี

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบพลังงานแสงอาทิตย์

เบอร์โทรศัพท์ : 086-0971745

E-mail : -

นางสาวปรางทิพย์ แก้วบุดตา

แม่บ้าน

เบอร์โทรศัพท์ : 088-0664463

E-mail : -

รัชพงศ์ สุนโท

พนักงานขับรถ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-1169335

E-mail : -
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com