วีดีโอความรู้

ความหมายตราสัญลักษณ์ ๗๒ พรรษา
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
พนมพันตา
นาคาบารมี (เส้นทางท่องเที่ยว)
ผลการดำเนินงาน RDINPU 2566
ผงปรุงรสแกงอีสาน พระกลางทุ่ง
กำไลข้อมือจากต้นกก
ข้าวบดอินทรีย์พร้อมชงจากข้าวอินทรีย์
การผลิตปุ๋ยมูลใส้เดือน
ม.นครพนม จับมือ วช. และ จ.นครพนม ประสานพลังความร่วมมือสร้างศูนย์วิจัยชุมชนพัฒนาเชิงพื้นที่
โคเนื้อนครพนม | คนหัวกะทิ
ศูนย์วิจัยชุมชนนครพนม
สรุปผลงานโครงการ U2T (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยนครพนม 2565
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานยื่นคุ้มครองสิทธิ์พร้อมใช้ ม.นครพนม
การจัดการขยะชุมชนเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กาละแม “ยืด” : งานวิจัยเพื่อยกระดับการผลิตขนมโบราณจังหวัดนครพนม
นโยบายการบริหารงาน ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 3 แนวทางการพัฒนา 16 ทางเลือกการพัฒนา
เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ "ยุทธศาสตร์การวิจัย" มหาวิทยาลัยนครพนม
Nakhon Phanom University - NIAB EMR Partnership
the bast ออมสินยุวพัฒน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
MOST station เกษตรอินทรีย์ บ้านแก้ง จังหวัดนครพนม
โครงการหมู่บ้านผักอินทรีย์ บ้านแก้ง จ.นครพนม
ม.นครพนม ผลักดันชุมชนต้นแบบปลอดขยะ บ้านนาราชควายน้อย จ.นครพนม
ม.นครพนม ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะบ้านนาราชควายน้อย จ.นครพนม
Spot งานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 23
NPU NEWS : เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนครพนม
รายการ NPU TALK | วัคซีนป้องกัน Covid-19 ทำไมต้องฉีดวัคซีน
MOST station เกษตรอินทรีย์ จ.นครพนม
Science Hit "วิทยาศาสตร์ทันสมัย" Season 1 เทป 10/20 ตอน หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตเห็ด
สร้างมาตรฐานการย้อมผ้าคราม ด้วยวิทยาศาสตร์การย้อมผ้าคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
3Minutes@NPU EP.18 ตอน ตราสัญลักษณ์ GI กับเกษตรกรในนครพนม