ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Weerathum Chaiyong
สาขาวิชา: เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: Web Development ,Database

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
เครื่องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพลังงานแบบผสมผสาน  2560
การเพิ่มเสถียรภาพระบบพิสูจน์ตัวจริงด้วยการสำเนาฐานข้อมูล  2559
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบพิสูจน์ตัวจริงแมคแอดเดรชโดยใช้แคชในซอฟต์แวร์ฟรีเรเดียส  2558
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม  2558
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เพื่อติดตามและระบุตาแหน่งโคเนื้อในภาคปศุสัตว์  2557

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม