ข่าวสารด้านวิจัย

...
ถึง 7 เม.ย. 2566
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 


ด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์มุ่งสนับสนุน และส่งเสริมนักวิจัยให้มีความรู้ และสามารถยกระดับการทำวิจัย เพื่อผลการวิจัยที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิจัยและวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น กองทุนวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ และอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๖(๑) ข้อ ๖(๒) ข้อ ๑๐(๑) และข้อ ๑๐(๖) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็นประเภทได้ ดังนี้

1.ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

2.ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โครงการละไม่เกิน 25,000 บาท

เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566

ส่งเอกสารได้ที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม


รายละเอียดดังนี้

http://rdi.npu.ac.th/fund/view?id=29

17 มี.ค. 2566 26
...
หมดเขต
NiA ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) และ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม ขอเชิญชวน นักวิจัย ผู้ประกอบการ Startup และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "Open Innovation RoadShow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566"

เปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจ เข้ารับฟังบรรยายการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท


ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม


โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ

“บทบาทและหน้าที่ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และแนวทางการดําเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

“นวัตกรรมคืออะไร?”

“กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

และขั้นตอนการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม”

พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:

https://forms.gle/t64TdBBebpBA6h748

สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://shorturl.asia/0tHIN

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

09-0496-7438 คุณสุภาพร

09-3545-5096 คุณปุณณภพ

08-5186-4928 คุณพัชรีพร

หน่วยประสานงาน อว. ส่วนภูมิภาค

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)

โทรศัพท์ 044-223-600 ต่อ 2555

Line ID: https://line.me/R/ti/g/1MXsws2sDW

Facebook : NIA Open Innovation : โครงการนวัตกรรมแบบเปิดภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#NIA #LNESP #Innovation #OpenInnovation12 ม.ค. 2566 208
...
หมดเขต
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

????????????หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

????กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”????

????????ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)"

????สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม - 16 มกราคม 2566 ภายในเวลา 15.00 น.)

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.)

????สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11636


#พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้

#การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

#บพท

#PMUA

#สกสว

#สอวช

19 ธ.ค. 2565 218

ประชาสัมพันธ์

...
ถึง 15 มิ.ย. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

สถานที่จัดกิจกรรม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

089 715 7632 (กุ้ง)

097 051 5774 (แป๋ม)

095 662 5423 (อิ๋ว)

e-mail:researh.npu.ac.th

ท่านสามารถแสกนใบสมัครและรายละเอียดได้ตามประกาศด้านล้างนี้

_______________________________________________________________________

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

20 มี.ค. 2566 3
...
ถึง 1 พ.ค. 2566
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"เบียร์ทำเองเพื่อการศึกษา DIY Beer" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"เบียร์ทำเองเพื่อการศึกษา DIY Beer" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม

.

สถานที่จัดกิจกรรม 

ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2566

.

ท่านจะได้พบกับ วิธีการสร้างเบียร์ ในรูปแบบ HomeBrew Beer โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

พร้อมสูตรการสร้างเบียร์ ตามสไตล์ที่คุณต้องการ และวิธีการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชิมเบียร์ฟรีตลอดกิจกรรม

.

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

มา 1 ท่าน ราคา 3,000 บาท

(พิเศษ) มาเป็นคู่ 2 ท่าน เหลือเพียง 5,000 บาท

.

รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน

ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 พ.ค. 66

.

ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสำรองจองที่นั่ง ได้ที่

064-746-6480 คุณทนงศักดิ์

089-715-7632 คุณพรพิมล

095-668-4825 คุณสมพร

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

10 มี.ค. 2566 15
...
ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม “เรื่องผลพิจารณาข้อเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

“เรื่องผลพิจารณาข้อเสนอโครงการย่อย

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชาร์

คณะครุศาสตร์

2. โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอพื้นเมืองกลุ่ม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร : เมี่ยงไทแสก

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

4. โครงการท่องเที่ยววิถีชาวนาท่าลาดสุขใจ

คณะครุศาสตร์

5. โครงการท่องเที่ยวสุขใจไทบ้านพุ่มแก

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -

https://drive.google.com/.../1e6tJRcDkX3Ab6AGVEsR.../view...

_______________________________________________________________________

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

14 ก.พ. 2566 3
...
ถึง 27 ก.ย. 2566
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔- หลักสูตร ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมพิจารณาเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีหลักสูตรที่สามารถ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจึงขอเชิญชวนและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามระเบียบของทางราชการ หรือตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานได้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://eto.ku.ac.th/hrd/

17 ม.ค. 2566 93
...
Download เอกสารระบบ NRIIS

สามารถ Download เอกสารระบบ NRIIS ได้ที่ https://nriis.go.th/Manual.aspx

15 ต.ค. 2564 738
...
แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ.2565-2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่มีภารกิจทางการเกษตร ดูแล

พี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวนมากว่า 6.6 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 149 ล้านไร่

ผ่านการขับเคลื่อนในโครงการสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงและสหกรณ์ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรทฤษฎีใหม่ การวางแผนการผลิตพืชโดยใช้ Agri-map

การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young

Smart Farmer) เป็นต้น โดยในปี 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) มีนโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของประเทศ มุ่งเน้นการ

นำเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และ

โนโลยี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานครอบคลุมถึง

การนำ Big Data, Government Technology รวมถึง Application ต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการพัฒนาการ

เกษตร มีการพัฒนาแปลงเรียนรู้และเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ

หรือ Smart Agriculture และ IoTs Platform มาช่วยในการขับเคลื่อนดำเนินการ ตลอดจนการสนับสนุนด้าน

การจัดการ การขนส่งภาคการเกษตรหรือโลจิสติกส์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบ E-commerce นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังขับเคลื่อนงานธุรกิจเกษตรหรือ Agribusiness ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ซึ่งการปฏิรูปภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งด้านการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เซนเซอร์ทางการเกษตร หุ่นยนต์ทางการเกษตร I0Ts เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ N และอื่นๆ มาเป็นเครื่องมือในการปรับ ใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตไปจนถึงการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกสำหรับการรองรับ disruptive tcchnology ภาคการเกษตรที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

8 ต.ค. 2564 1734

กิจกรรม

...
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้กับตำบลภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG "

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้กับตำบลภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG " 

.

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้กับตำบลภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG " ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

.

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกล่าวต้อนรับและชี้แจงแนวการดำเนินโครงการ.

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันสินค้าและบริการเป้าหมาย ให้สามารถออกสู่ตลาดและสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อการสร้างรายได้ให้กลุ่ม ชุมชน และตำบล และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และยั่งยืน

.

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ 

   1️⃣. อ. ดร.ดารณี เกตุชมภู อาจารย์คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   2️⃣.อ. ดร.นายิกา สมร อาจารย์คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

   3️⃣.อ. ดร.สุทธิรักษ์ ไฟโรจน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   4️⃣.อ. ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

   5️⃣.อ.วรรณธิภา อุรารัตน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์

   6️⃣.คุณอุษา ประชากุล นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนมและมีทีมกลุ่มชุมชน U2T จำนวน 13 ทีมผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ กลุ่ม ได้แก่ 

1.ผลิตภัณฑ์/บริการ ปุ๋ยหมักจากใบยางพารา ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก

2.ผลิตภัณฑ์/บริการ ทอผ้า ทอฮัก ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร

3.ผลิตภัณฑ์/บริการ ผ้าพื้นเมือง เย็บด้วยจักรปักด้วยมือ ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร

4.ผลิตภัณฑ์/บริการ เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน

5.ผลิตภัณฑ์/บริการ พวงมาลัยลิปบิ้น (พญานาค) ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม

6.ผลิตภัณฑ์/บริการ การท่องเที่ยวและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ตำบลเรณู อำเภอเรณู

7.ผลิตภัณฑ์/บริการ หัตถกรรม จักสาน ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง

8.ผลิตภัณฑ์/บริการ ไม้กวาด ตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม

9.ผลิตภัณฑ์/บริการ แปรรูปชุดแกงอีสานพื้นถิ่น ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม

10.ผลิตภัณฑ์/บริการ การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์

11.ผลิตภัณฑ์/บริการ อบไอน้ำและนวดสมุนไพรเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม

12.ผลิตภัณฑ์/บริการ พริกสมุนไพร ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม

13.ผลิตภัณฑ์/บริการ ชาแก่นตะวันชุมชนบ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก

_________________________________________________________________

 #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม


15 มี.ค. 2566 20
...
การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานฯไตรมาส 2/2566

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานฯไตรมาส 2/2566

.

    วันพุธ ที่(15 มีนาคม 2566) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมงานนโยบายและแผน เรื่อง การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

.

    โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน ในการการะชุม ซึ่งมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

.                 

    ✅1.ผลการดำเนินงานโครงการตามตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายไตรมาส 2/2566

.                                                         

    ✅2.ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส 2/2566 

.        

    ✅3.รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2/2566             

.

    ✅4.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            

.

    ✅5.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา

 .                                                    

    ✅6.ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน            

.

    ✅7.การปรับกิจกรรมการเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

.

    ✅8.กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา

.

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

_______________________________________________________________________

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

15 มี.ค. 2566 10
...
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2566

.

    วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

.                

    โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานและอาจารย์ จรินทร โคตพรม รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา ร่วมดำเนินการประชุม

.

    ซึ่งมีวาระสำคัญพิจารณาในที่ประชุม จำนวน 108 โครงการ แยกเป็นรายด้าน ดังนี้

1. การพิจารณาที่ผ่านมา ได้แก่ 


1.1)โครงร่างการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ งบประมาณ ปี2566 


1.2)โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองแบบยกเว้น (Exemption review)


1.3)โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองแบบเร็ว (Expedited review)


1.4)โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองแบบเต็มชุด (Full board review)

.

2.รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย/รายงานสรุปผลการวิจัย/รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (progress report/final report/premature termination) จำนวน 3 โครงการ

.

    ทั้งนี้เพื่อ ทบทวนการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยนครพนมให้เป็นไปตาม SOP และเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ตามมาตรฐานการวิจัยต่อไป

.

_________________________________________________________________

 #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

14 มี.ค. 2566 20

วีดีโอ

ม.นครพนม จับมือ วช. และ จ.นครพนม ประสานพลังความร่วมมือสร้างศูนย์วิจัยชุมชนพัฒนาเชิงพื้นที่
โคเนื้อนครพนม | คนหัวกะทิ
Nakhon Phanom University - NIAB EMR Partnership