ข่าวสารด้านวิจัย

...
ถึง 10 ก.ค. 2567
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)


เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)


ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11910


โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 10 กรกฎคม 2567  (ปิดรับเวลา 17.00 น.) ทั้งนี้หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด จะต้องรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://pmuc.or.th/call-for-full-proposal-2025/


11 มิ.ย. 2567 16
...
ถึง 9 ก.ค. 2567
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ภายใต้กองทุน International Science Partnership Fund (ISPF)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ British Council (BC) ได้เห็นชอบในการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ภายใต้กองทุน International Science Partnership Fund (ISPF) เพื่อร่วมกับสหราชอาณาจักรในการสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดผลกระทบ หรือแก้ปัญหาที่สำคัญและท้าทายของโลก


หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับ: การวิจัยและนวัตกรรมด้าน “สุขภาพมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของพืชและสัตว์ (Healthy People, Animals and Plants)” ในประเด็น “ผลกระทบต่อสุขภาพจากไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติก (Microplastic and Nano-plastic Pollution)”


ลักษณะของการให้ทุนและงบประมาณสนับสนุน:

1) เป็นโครงการร่วมของนักวิจัยสองประเทศคือประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

2) หัวหน้าโครงการวิจัยฝ่ายไทยและอังกฤษ (Project Leaders) จัดทำข้อเสนอการวิจัยร่วมกันเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มกลางที่กำหนด และส่งข้อเสนอโครงการไปยัง https://opportunities-insight.britishcouncil.org/news/opportunities/grants-international-research-collaborations-round-2

3) หัวหน้าโครงการวิจัยฝ่ายไทย จัดทำข้อเสนอเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด และส่งไปยัง www.nriis.go.th พร้อมแนบข้อเสนอการวิจัยภาษาอังกฤษ

4) วช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนวิจัยแก่นักวิจัยไทยทำการวิจัยโครงการละไม่เกิน 50,000 ปอนด์/ปี หรือประมาณ 2,250,000 บาท/ปี โดยมีระยะเวลาในการทำการวิจัยตลอดโครงการไม่เกิน 2 ปี (24 เดือน) ทั้งนี้ วช.จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเป็นรายปี โดยพิจารณาถึงผลสำเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้การสนับสนุนในปีต่อไป  


เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

หมายเหตุ: หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น.


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11865


4 มิ.ย. 2567 28
...
ถึง 2 ส.ค. 2567
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ นำสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม    

     แผนงาน ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ : การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย

         • การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง

         • การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

         • การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ

         • การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ


การส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

   ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th โดยเลือก กลุ่มเรื่องประเด็น/หัวข้อการวิจัย ที่ต้องการรับทุน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ วช. กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทำการ “ยืนยัน” การส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมให้สมบูรณ์หากดำเนินการถูกต้องสถานะ ในระบบ NRIIS จะเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว”


การเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1) วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 2 สิงหาคม 2567 ภายในเวลา 18.00 น.

2) นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.

3) หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.


การประกาศผลการพิจารณา

วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2568.pdf

9.ขอบเขตด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM).pdf

9.1 กรอบการจัดทำข้อเสนอ KM ความมั่นคง ปี 68.pdf

9.2 กรอบการจัดทำข้อเสนอ KM ชุมชนสังคม ปี 68.pdf

9.3 กรอบการจัดทำข้อเสนอ KM พระราชดำริ ปี 68.pdf

9.4 กรอบการจัดทำข้อเสนอ KM นโยบายสาธารณะ ปี 68.pdf

4 มิ.ย. 2567 25

ประชาสัมพันธ์

...
หมดเขต
lประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 4

????????ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 4

    ✅✅ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 4 นั้น

   ⬇️⬇️บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 4

    ????️????️ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิวแม่น้ำโขง ชั้น 2 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จังหวัดนครพนม

    ????????จำนวน 55 คน สำรอง 8 คน รายชื่อปรากฏดังเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดประกาศ :

https://drive.google.com/file/d/1k93jsD24oZIYvxkUZhwEZesA4KflsO3b/view?usp=drive_link

-----------------------------------------------------------------------

 #RDI #NPU

#สถาบันวิจัยและพัฒนา 

#มหาวิทยาลัยนครพนม

20 พ.ค. 2567 59
...
หมดเขต
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ SCIENCE AND POLICY INTERFACE YOUNG PEOPLE ENGAGEMENT IN ENVIRONMENT ACTION เครือข่ายคนรุ่นใหม่นักสื่อสารฮักน้ำโขง

????????ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ????????


????‍⚕️????‍????ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ SCIENCE AND POLICY INTERFACE YOUNG PEOPLE ENGAGEMENT IN ENVIRONMENT ACTION เครือข่ายคนรุ่นใหม่นักสื่อสารฮักน้ำโขง


????????กิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

✅✅(ฟรี ค่าอาหารและค่าที่พัก)


????????ลงทะเบียน ได้ที่

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeiTYoJxTVhEO.../viewform

❗️ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (รับจำนวนจำกัด!!!)❗️


☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โทร. 082-363-9926 (คุณกิ๊ก)

088-979-5679 (คุณฝ้าย)10 พ.ค. 2567 73
...
หมดเขต
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

รายงานผลการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

1 พ.ค. 2567 23
...
Download เอกสารระบบ NRIIS

สามารถ Download เอกสารระบบ NRIIS ได้ที่ https://nriis.go.th/Manual.aspx

15 ต.ค. 2564 1284
...
แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ.2565-2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่มีภารกิจทางการเกษตร ดูแล

พี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวนมากว่า 6.6 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 149 ล้านไร่

ผ่านการขับเคลื่อนในโครงการสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงและสหกรณ์ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรทฤษฎีใหม่ การวางแผนการผลิตพืชโดยใช้ Agri-map

การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young

Smart Farmer) เป็นต้น โดยในปี 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) มีนโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของประเทศ มุ่งเน้นการ

นำเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และ

โนโลยี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานครอบคลุมถึง

การนำ Big Data, Government Technology รวมถึง Application ต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการพัฒนาการ

เกษตร มีการพัฒนาแปลงเรียนรู้และเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ

หรือ Smart Agriculture และ IoTs Platform มาช่วยในการขับเคลื่อนดำเนินการ ตลอดจนการสนับสนุนด้าน

การจัดการ การขนส่งภาคการเกษตรหรือโลจิสติกส์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบ E-commerce นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังขับเคลื่อนงานธุรกิจเกษตรหรือ Agribusiness ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ซึ่งการปฏิรูปภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งด้านการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เซนเซอร์ทางการเกษตร หุ่นยนต์ทางการเกษตร I0Ts เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ N และอื่นๆ มาเป็นเครื่องมือในการปรับ ใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตไปจนถึงการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกสำหรับการรองรับ disruptive tcchnology ภาคการเกษตรที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

8 ต.ค. 2564 2883
...
“เรียนให้รู้...อยู่ให้รอด: ภายใต้วิกฤตโควิด-19”

“เรียนให้รู้...อยู่ให้รอด: ภายใต้วิกฤตโควิด-19” ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาออนไลน์ “บทเรียนการทำงานทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563” ชวนมาฟังประสบการณ์ เรื่องราว และความเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนต่าง ๆ ว่าพวกเขาสามารถพลิกวิกฤต ‘สร้างโอกาส’ จากฐานทุนชุมชน ได้อย่างไร? วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. นอกจากนั้นยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อที่คัดเนื้อหาสุดพิเศษมาให้ทุกท่านได้รับฟังอีกมากมาย เช่น • บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” โดย นพ. สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา • เวทีเสวนา “ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานทางรอด ทางเลือกในยุค New Normal” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ และกรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการบริหาร กสศ. และ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้จัดการโครงการฯ และอีกหนึ่งไฮไลท์กับ เวทีเสวนา (5 ห้องย่อย) “เรียนให้รู้ อยู่ให้รอด...สู้วิกฤตโควิด-19: บทเรียนการทำงานทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563” โดย ตัวแทนหน่วยพัฒนาอาชีพ และกลุ่มเป้าหมาย ที่มารวมตัวเล่าเข้ม ๆ กันอย่างใกล้ชิด ห้องที่ 1: ภาครัฐและท้องถิ่น ‘กลไกหนุนเสริม’ การพัฒนาอาชีพบนฐานชุมชน ห้องที่ 2: สถาบันการศึกษากับการ ‘ส่งต่อความรู้’ สู่การพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ห้องที่ 3: บทบาทภาคประชาสังคมกับการสร้างอาชีพบนฐานชุมชน (NGOs/มูลนิธิ/สมาคม/เอกชน) ห้องที่ 4: องค์กรชุมชนหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน ห้องที่ 5: บทบาทร่วมของชุมชนในการพัฒนาทักษะอาชีพคนด้อยโอกาส สำหรับผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานผ่านระบบ zoom กดที่ link ด้านล่าง https://forms.gle/fyTansjKsTJdQ3aV6 หรือสแกน QR Code ในภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณพิชามญชุ์ ได้รูป โทร. 092-864-3773 คุณกุลธิดา สิทธิฤาชัย โทร. 083-496-2723 หมายเหตุ: ผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมงานจะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันจาก eef.pr2019@gmail.com

5 ก.ค. 2564 895

กิจกรรม

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ด้วยเส้นทางสู่ผลลัพธ์และกระทบของโครงการวิจัย"

????????การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ด้วยเส้นทางสู่ผลลัพธ์และกระทบของโครงการวิจัย"


???? ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม


นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ด้วยเส้นทางสู่ผลลัพธ์และกระทบของโครงการวิจัย" ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม


????????โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ในครั้งนี้


????✅และได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่

????‍????รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

????‍????ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

????‍????พร้อมทั้งนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

????ที่มาให้ความรู้ในเรื่อง

- การเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการ (Impact Pathway)

- การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย (Social Return on Invesment ; SROI)

- การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และการผลักดันผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ (Research Utilization ; RU)

- การใช้งานระบบ NRIIS และระบบสารสนเทศ TRIUP

-------------------------------------------

#RDI #NPU

#สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

9 พ.ค. 2567 36
...
อบรมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัย ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา"

สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัย ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา" ให้กับวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร ใน"โครงการอบรมพัฒนานักวิจัย ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา" ณ ห้องประชุมดอกคูน อาคารบริหารธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม

---------------------------------------------

#RDI #NPU

#สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

8 พ.ค. 2567 20
...
โครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวะรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 1)

????โครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวะรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 1????


????✅วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวะรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 1 ให้กับอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม

????????โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวะรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 1

????‍????และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย(ภาคทฤษฎี)

---------------------------------------------

#RDI #NPU

#สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

8 พ.ค. 2567 20

วีดีโอ

"โคเนื้อ นครพนม" มหาวิทยาลัยนครพนม
พัฒนาปลาส้มแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า “ผงโรยข้าวปลาส้ม - ไส้กรอกปลาส้ม”
พนมพันตา