ข่าวสารด้านวิจัย

...
ถึง 9 มี.ค. 2567
NIA เปิดรับข้อเสนอ "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567"

???? เปิดรับข้อเสนอแล้ววันนี้❗️ "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567"

.

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (SID-ESAN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

.

????????‍????????????‍????ขอเชิญผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมขอรับการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

✅ "นวัตกรรมสร้างโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิถีถิ่นชุมชน"

โดยมีหัวข้อที่เปิดรับดังนี้

1. Soft power

2. การท่องเที่ยวและบริการ

3. สุขภาพและการแพทย์

4. พลังงานและวัสดุ

5. เกษตรและอาหาร

6. สิ่งแวดล้อม

.

???? ทุนสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ

.

???? พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด (จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี)

.

???? เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 9 มีนาคม 2567

- สมัครผ่านระบบ: http://acc.msu.ac.th/sid-esan/

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ (Concept idea) : http://acc.msu.ac.th/sid-esan/frm.php

.

???? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- เพจ Facebook : https://www.facebook.com/SIDESANMSU

- โทร. 043-754333 ต่อ 5608 หรือ 065-2544997

หรือแอดไลน์กลุ่มเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://line.me/R/ti/g/ILNfhNQ0Ty

12 ก.พ. 2567 77
...
หมดเขต
NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024

???? NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024

.

เฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผลนวัตกรรมพร้อมใช้

.

????????‍????ชุมชนจะได้รับการบ่มเพาะพัฒนานวัตกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในชุมชน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสังคม (SROI Calculator)

.

???? เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง *27 ก.พ. 2567*

???? ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/jMUUyrZ7pCcSEkmJA

.

???? ทั้งนี้ ทีมชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบมีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนในโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2568

.

????‍????????‍????????‍????คุณสมบัติของทีมชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

นิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชนที่เกิดการรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน ซึ่งมีโจทย์ปัญหาใกล้เคียงกัน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน (หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ)

.

???? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-017-5555 ต่อ 550 - 552 (ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม)
2 ก.พ. 2567 64
...
หมดเขต
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

จากแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 ที่มีการกำหนดและกำกับทิศทางในการ พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการ นำวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในการเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมีศักยภาพเพียงพอในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และให้มีความพร้อม ในการรอบรับความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) จำเป็นต้องมีการออกแบบสร้างระบบนิเวศ ทางนวัตกรรม และการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามา แทนที่เทคโนโลยีเดิม (Disruptive Technology) และต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและ คุณภาพดีขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อนำการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็ง ของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง ที่ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ นำเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยทำลายข้อจำกัด ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด และสร้างการเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง ด้วยการใช้โมเดล เศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการ ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่าง เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักคิดของ เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมถึงเพื่อเป็นการสนองต่อ นโยบายของรัฐบาล ในการกำหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความสามารถด้าน เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่จะสามารถตอบสนองนโยบายและการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จึงได้จัดทำ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ ที่ 2 ขึ้น


รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://www.nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11822