ข่าวสารด้านวิจัย

...
หมดเขต
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับข้อเสนอโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ของเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม และให้การหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนผ่านทางชมรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้การ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) มาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่สังคมบริโภคเพื่อ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) เพื่อ พิจารณาคัดเลือกโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม Green Youth ที่มีผลงานชัดเจน เป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ของโครงการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาขยายผลหรือเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ นำไปสู่ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน Green Youth ต่อไป เพื่อยกระดับแนว ทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรม อนุรักษ์ฯ เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการจัดกิจกรรมตาม โครงการดังกล่าวให้มีความชัดเจน ในปีงบประมาณ 2566 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ เครือข่ายดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจงานของกรมฯ ภายใต้กรอบแนวคิด 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) คือ 1. การบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 2.การจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย 3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน มหาวิทยาลัย 4. การจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย

4 พ.ย. 2565 232
...
หมดเขต
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic เครื่องจักรกลการเกษตร ปี 2566

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic เครื่องจักรกลการเกษตร ปี 2566


สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ

(National Research and Innovation Information System : NRIIS)

ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx

หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php


ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2566.php

------------------------------------

#สวกงานวิจัยใช้ได้จริง

#สวกติดปีกเกษตรไทยรายละเอียดแบบฟอร์ม

https://www.arda.or.th/research-fund02.php?fbclid=IwAR3yvWAcw0zMkOjeSf-vYXDZ2jGkEf2M4I4nVw_-B3I7bwCgUHgnz4Uo1zs

29 ต.ค. 2565 74
...
หมดเขต
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

❤️หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566ง


????กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

????แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”

????สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น.)

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)

???? ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS

(https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

????สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1160520 ต.ค. 2565 79

ประชาสัมพันธ์

...
หมดเขต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ห้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและวิธีสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมแฟ้ม Portfolio จำนวน 3 ชุด และเข้ารับการคัดเลือก


สอบคัดเลือกใน วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ เลขที่ 167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 042-587-291-2

----------------------------------------------------------------------

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

28 พ.ย. 2565 87
...
หมดเขต
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


    ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน เป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา 


  1. คุณสมบัติบุคคลผู้มีสิทธิสมัครทั่วไป

   1.1 เพศชาย

1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 รายละเอียดท้ายประกาศนี้

  1.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

  1.4 ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์สอบ หรือไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง


 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 0-4258-7291 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครและชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น.) 

    2.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร


 3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

  3.1 สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

 3.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) หรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

  3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

  3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1ฉบับ

 3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3x4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้ว  ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 1 รูป

  3.6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

  3.7 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงให้เห็นว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดออกโดยสถานพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

  3.8 สำเนา ส.ด.9 หรือ สำเนาหลักฐานได้รับยกเว้นราชการ 

  3.9 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


 4. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายใน

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม หรือตรวจสอบรายชื่อที่ http://rdi.npu.ac.th/web/ หรือhttps://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th


 5. วิธีการสอบคัดเลือก

 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 


 6. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

  6.1 ค่าสมัครสอบ 100 บาท

 6.2 ให้ชำระค่าเงินค่าสมัครสอบ ณ งานการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 


 7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายใน

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม หรือตรวจสอบรายชื่อที่ http://rdi.npu.ac.th/web/ หรือhttps://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th


_______________________________________________________________________

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

7 พ.ย. 2565 120
...
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

    

สมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบ

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 042-587-291-2#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

3 พ.ย. 2565 70
...
ถึง 31 ธ.ค. 2565
คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม
คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 


รายละเอียดคู่มือ

https://www.nxpo.or.th/B/wp-content/uploads/2022/11/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%84.-.pdf?fbclid=IwAR3q2-zkWqZ3J_w-BU5wqfiL-r8JcldLJrS7uGLH-uzQncd2L5A-wpsmX-028 พ.ย. 2565 19
...
ถึง 31 ธ.ค. 2565
"การบริหารจัดหารด้านครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ที่ได้รับงบประมาณ ววน." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพ.ศ.2565

การบริหารจัดหารด้านครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 

ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ววน." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพ.ศ.2565


ตามที่การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 2/2565

ผู้รับเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์ของหน่วยรับ

งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ

ของกองทุนส่งเสริม ววน. มีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

ของ กสว. จึงขอความร่วมมือให้หน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ที่มีเงินอุดหนุนด้านครุภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในคำรับรองดำเนินการ ดังนี้

สำหรับงบประมาณด้านครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการ รายละเอียดดังไฟลล์แนบ


16 เม.ย. 2565 174
...
Download เอกสารระบบ NRIIS

สามารถ Download เอกสารระบบ NRIIS ได้ที่ https://nriis.go.th/Manual.aspx

15 ต.ค. 2564 619

กิจกรรม

...
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและนวัตกรรมเชิงพื้นที่”

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและนวัตกรรมเชิงพื้นที่”


วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและนวัตกรรมเชิงพื้นที่” กับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ จังหวัดนครพนม 


✅โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Kick Off The Plans)และการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results(OKR) ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

_______________________________________________________________________

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

25 พ.ย. 2565 50
...
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมแถลงข่าว “เปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ต้นแบบจังหวัดนครพนม”

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมแถลงข่าว “เปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ต้นแบบจังหวัดนครพนม”


    วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแถลงข่าว “เปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ต้นแบบจังหวัดนครพนม” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model & Happy Model ณ โรงแรมชีวาโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

    ภายในงานประกอบไปด้วยการแถลงข่าว ในประเด็น

      1.“ศักยภาพของจังหวัดและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Economy Model & Happy Model” โดย นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

      2.“การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการท่องเที่ยวในฐานะเป็นพื้นที่ศุนย์กลางการเดินทางของจังหวัดนครพนม ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Economy Model & Happy Model” โดย นายนิวัต เจียวิริยะบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

      3.“การขยายพื้นที่ต่อยอดพัฒนาเส้นทางต้นแบบท่องเที่ยวแบบวิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นายคงกฤช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม

      4.“การต่อยอดส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เส้นทางต้นแบบของจังหวัดนครพนม” โดยนางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม

      5.“บทบาทของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมในการเริ่มต้นและรณรงค์ส่งเสริมการท่อเงที่ยวแบบวิถีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) เพื่อช่วยลดโลกร้อนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม


_______________________________________________________________________

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

24 พ.ย. 2565 19
...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570"

"การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570"

  ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2565

  ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร


โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้

   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

   นายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ธุรกิจกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. ให้เกียรติบรรยาย “แนวทาง One Route เพื่อใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด” พร้อมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเครือข่าย สป.อว. โดยผู้แทนจากเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศ และคลินิกเทคโนโลยี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกัน


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ กระทรวงมหาดไทย โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนาม และมีการแถลงความสำเร็จของความร่วมมือการจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเอกชน พ.ศ.2566 - 2570 ” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ฉบับภาคเอกชน ไปสู่การพัฒนาจังหวัด


   ต่อด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด ” ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 64 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน????????????


   นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ทั้งสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย ที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยนำผลงานบางส่วนมาจัดแสดงให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระบบนิเวศน์ของการนำงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ไปพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “การทำงานแบบเส้นทางเดียว” หรือ ที่เรียกว่า ONE Route ที่ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์มหลัก คือ

 - แพลตฟอร์มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (Economic development)

- แพลตฟอร์มการพัฒนาด้านสังคม (Social development)

 - แพลตฟอร์มการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure development)


ภาพ/ข่าว :

  ✏️งานประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) สป.อว.)

  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

_______________________________________________________________________

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

21 พ.ย. 2565 22

วีดีโอ

โคเนื้อนครพนม | คนหัวกะทิ
ศูนย์วิจัยชุมชนนครพนม
Nakhon Phanom University - NIAB EMR Partnership