ข่าวสารด้านวิจัย

...
ถึง 31 พ.ค. 2565
เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงานใน ระบบวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและ แก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วว.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

ในการนี้ วช. เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิทัลซึ่งกำลังเข้ามีบทบาท และสร้างความท้าทายต่อการดำรงชีวิตประจำวันในอนาคต ในขณะเดียวกันนับเป็นโอกาสที่สำคัญของ ประเทศไทยในการพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตแบบดิจิทัลที่ไทยมี ศักยภาพเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งการผลิตและจำหน่าย ไปยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อไป โดยมีรายละเอียดกรอบ การสนับสนุนงบประมาณ


รายละเอียดดังไฟล์แนบ

28 เม.ย. 2565 110
...
หมดเขต
สวก.เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับ

ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำเป็นแผนงานและกรอบงบประมาณส่งให้กับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) รวบรวมเป็นงบประมาณของกองทุน ววน.ของประเทศต่อไปในปีงบประมาณ 2566 ซึ่ง สวก. ได้กำหนดแผนงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ

จำนวน 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง

เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศ

2. แผนงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์

เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ

3. แผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัย

4. แผนงานวิจัยยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming

5. แผนงานวิจัยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน)

รวมทั้ง ยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

6. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณา

การ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการ

พื้นฟูและช่วยเหลือในภาคการเกษตรและชนบทจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สวก.

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.arda.or.th/datas/file/research_fund_detail2566.pdf


22 ก.พ. 2565 438
...
หมดเขต
กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประะจำปีงบประมาณ 2565


ดาวโหลดน์เอกสาร

http://rdi.npu.ac.th/fund/view?id=27

27 ม.ค. 2565 423

ประชาสัมพันธ์

...
ถึง 10 มิ.ย. 2565
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2


คุณสมบัติผู้สมัคร

   ✅ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า

   ✅อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร

   ✅มีประสบการณ์ด้านการวิจัย (ไม่เกิน 2 ปี)

   ✅บุคลากรสังกัด ม.นครพนม จำนวน 30 คน 

   ✅บุคลากรเครือข่าย ม.นครพนม จำนวน 30 คน 

   ✅ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

   ✅ไม่มีตำแหน่ง ผศ. หรือสูงกว่า

   ✅ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือสูงกว่า

   ไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด

   ✅ต้องมีผลรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 

อย่างน้อย 2 เข็ม

   ✅มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมภายใน 

48 ชั่วโมง


ขั้นตอนการพิจารณา

   1.ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนในระยะเวลา

   2.หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.

   3.วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม ที่กำหนดเท่านั้น)

   4.หน่วยงานผู้จัดประกาศรายชื่อและแจ้งผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ รายชื่อ

   5.หน่วยงานผู้จัดสรุปรายชื่อที่ตรวจแล้ว ส่งให้ วช. เพื่อจัดทำวุฒิบัติ

 

 จัดอบรมวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม


  ⏳ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มิถุนายน 2565

1. สมัครแบบออนไลน์มาภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

2. ส่งใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด มาที่อีเมล research.npu@npu.ac.th ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (กรณีที่ได้รับพิจารณาเข้าร่วมขอให้นำเอกสารฉบับจริง ส่งให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่เข้าร่วมอบรม)


สมัครเข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CrJwfFAh7amur2FHZsAy1myPfyoAX7Sp?fbclid=IwAR0CRAEGTfjW8FddPQmCniK2jC_09qBG8mlOT4OxVUyxNFMkD7hqI2MrciU


สอบถามและติดต่อประสานงาน

   นางสาวพรพิมล ควรรณสุ โทร 089-7157 632

   นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ โทร 095-6625 423