ข่าวสารด้านวิจัย

...
หมดเขต
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”


เปิดรับสมะครโครกงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9495


9 ธ.ค. 2564 60
...
หมดเขต
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”


เปิดรับขอเสนอโครกงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564- 10 มกราคม 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9493

9 ธ.ค. 2564 46
...
หมดเขต
สป.อว.เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565


ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกัน

ประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุก

รูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ นั้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการนำเข้าของกองทัพ โดยอาศัยความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและโจทย์ความต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยขน์ของกองทัพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรวิจัยต้านยุทโธปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรักษาความมั่นคงของกองทัพในอนาคตต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.mhesi.go.th/images/ohec/11/151164.pdf


_______________________________________________________________________

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

1 ธ.ค. 2564 42

ประชาสัมพันธ์

...
ถึง 26 ม.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงาน (จ้างเหมา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศูนย์เฉพาะทางเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการตาม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงาน (จ้างเหมา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศูนย์เฉพาะทางเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

24 ม.ค. 2565 19
...
หมดเขต
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน (จ้างเหมา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน (จ้างเหมา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศูนย์เฉพาะทางเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)


ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานโครงการพัฒนา

ศูนย์เฉพาะทางเพื่อความเป็นเลิศต้านการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิซาการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง

ตำแหน่งและคุณวุฒิที่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ปรากฎในรายละเอียดตำแหน่งและ

คุณวุฒิที่รับสมัครคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติบุคคลผู้มีสิทธิสมัครทั่วไป

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ รายละเอียดท้ายประกาศนี้

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับที่จะสมัครสอบก่อน วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๔ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ และหากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัคร

รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่ มีสิทธิ์

สอบ หรือไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสาธิตและ

วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครหนม ๑๖๗ หมู่ ๘ บ้านเนินสะอาด ตำบล

นาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ ๐๔๒๕๘-๗๒๙๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม พ.ศ.

๒๕๖๕ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

17 ม.ค. 2565 55
...
ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาข้อเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง ผลพิจารณาข้อเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565


ตามที่ ธนาคารออมสินได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยการบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยประสานงาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ให้ผู้สนใจได้ยื่นข้อเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565 และกำหนดหมดเขตเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565 ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการตามกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ จังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้วนั้น โดยผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565 ดังรายชื่อโครงการตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะหน่วยประสานงาน จะประสานผู้รับผิดชอบโครงการปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะ ให้ตรงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น


12 ม.ค. 2565 110
...
ถึง 15 ก.พ. 2565
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022

ด้วย ShareRing Lab ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้บริษัท ShareRing Limited จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ ShareRing ในการสำรวจแนวทางใหม่ๆ ในการออกแบบการจัดเก็บ การตรวจสอบ และการแบ่งปันข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ กำหนดเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับ metaverse [การแบ่งปันสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต] และ digital identity (การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล] รวมถึง NFTs ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ digital identity ซึ่งอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของ metaverse ตลอดจนการพัฒนาและการใช้งาน NFT พร้อมยุทิลตี้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้าถึงสถานที่ การยืนยันตัวตน หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ไม่รวมกับ NFT art งบประมาณโครงการ โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาโครงการสามเดือน โดยมีระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในปีนี้การสนับสนุนทุนวิจัยจะมีให้สำหรับผู้สมัครในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้ ShareRing มีแผนที่จะเปิดรับใบสมัครจากประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ในการนี้ ShareRing Lab จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดทุนวิจัย และส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่สิงค์ QR Code โดยมี นายดนุสรณ์ พรหมภักดี, ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและหัวหน้าฝ้ายสนับสนุนด้านเทคนิ,ค dan.p@sharering.network, 099-109-0440 และ น.ส.ศศิพร ทองมอญ, Research Lab Coordinator and Support Assistant, sasipon.t@sharering.network, 098-991-6625 เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

24 ม.ค. 2565 39
...
ถึง 15 ก.พ. 2565
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565

ศักยภาพและความสามารถในการสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติหรือเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และชุมชนในประเทศ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีของประเทศนั้นๆอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศในเวทีโลก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการ และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถจำนวนมากในประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว และด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ทำให้มูลนิธิฯ สามารถให้รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 และ 100,000 บาทตามลำดับมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545  ซึ่งเป็นปีแรกของการมอบรางวัล จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นทั้งประเภทกลุ่ม และบุคคลไปแล้วรวม 35 รางวัล และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่รวม 31 รางวัล


รายนามประธานกรรมการ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

 1. ดร. วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 2544 - 2548
 2. ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 2549 - 2553
 3. รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน 2554 - 2557
 4. น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ปัจจุบัน

ลักษณะรางวัล

รางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จนเห็นเป็นรูปธรรม สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับประเทศได้ ผลงานเทคโนโลยีที่ได้รับพิจารณาอาจเป็นผลงานของนักเทคโนโลยีที่มาจากภาครัฐหรือเอกชน ผลงานหลักที่เสนอเพื่อรับรางวัลควรจะเป็นผลงานที่อยู่ในรูปต้นแบบ (prototype) สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบต่างๆ รายงานทางเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง (technical report) และผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความโดดเด่นและนวัตกรรมของเทคโนโลยีนั้น ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองและสามารถแข่งขันได้ ส่วนรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เริ่มมีผลงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพและความทุ่มเท ในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง


ประเภทของรางวัล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราขทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ใช้ “เรือซูเปอร์มด” ซึ่งเป็นผลงานของพระองค์ท่านที่แสดงถึงการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานที่เป็นเลิศ เป็นแบบฉบับของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบวงจร

2.1 รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น เงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท (ปีละไม่เกิน 2 รางวัล) พร้อมโล่รางวัลพระราชทานประติมากรรม “เรือใบซูปเปอร์มด”

2.2 รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เงินรางวัลๆ ละ 100,000 บาท (ปีละไม่เกิน 2 รางวัล) พร้อมเหรียญรางวัล “เรือใบซุปเปอร์มด”


สำหรับการสรรหาในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในเทคโนโลยี ด้านต่างๆ จะเชิญให้บุคคลหรือองค์กรต่างๆ เสนอชื่อบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่เห็นสมควรได้รับการยกย่องเป็นนักเทคโนโลยีดีเด่นหรือนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยมีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณา สำหรับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร) อาจเสนอส่งผลงานของตนเองโดยตรงต่อ คณะกรรมการผ่านทาง www.promotion-scitec.or.th


กฎเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์ในการพิจารณาเทคโนโลยีและบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ มีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้

 1. เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
 2. ปริมาณเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยหรือ โดยคนไทย (Technology content)
 3. ระดับของการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology readiness level) ได้แก่ระดับ concept formulation, lab demonstration, engineering prototype และ full operation
 4. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นหรือศักยภาพที่จะทำเกิดขึ้น (Impact)
 5. เกณฑ์ด้านบุคคล
 6. เป็นผู้ที่อุทิศตนในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
 7. ในกรณีรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (วันที่ 31 มีนาคม 2565) สําหรับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นไม่จํากัดอายุ
 8. เป็นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างของการทำงานที่มีคุณธรรมและ จริยธรรม เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างสำหรับนักเทคโนโลยีรุ่นหลัง

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล สำหรับนักเทคโนโลยีดีเด่นจะต้องมาจากการเสนอชื่อเท่านั้น ส่วนนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือมาจากการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงที่ www.promotion-scitec.or.th ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565


แนวทางการเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565 https://www.promotion-scitec.or.th/pdf/guidelines_thaitechaward_2565.pdf

.

.

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

_______________________________________________________________________

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

21 ม.ค. 2565 50
...
Download เอกสารระบบ NRIIS

สามารถ Download เอกสารระบบ NRIIS ได้ที่ https://nriis.go.th/Manual.aspx

15 ต.ค. 2564 85

กิจกรรม

...
ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ปี 2565

[วันนี้ 6 ม.ค. 2565] ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าพบ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ปี 2565 และรับพรปีใหม่จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจ ในการดำเนินงานด้านการวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

.

.

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

_______________________________________________________________________

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

6 ม.ค. 2565 27
...
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรม “การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)”

วันนี้ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.​ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรม

“การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย กรอบวิจัย ปี 2565 ดังนี้ 

1. แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” (แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”)

3. กรอบวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น” (แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”)

โดยในช่วงท้าย ได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ

    การประชุมในครั้งนี้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม


#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

6 ม.ค. 2565 15
...
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรม “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)”

วันนี้ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.​ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรม “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ​ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรมวิจัย 15หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นวิทยากรในครั้งนี้​ โดยจัดอบรมผ่านระบบ ZOOM พร้อมจัดกลุ่มนักวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยนครพนม​ นำโดย​ ผศ.ดร.กัญลยา​ มิขะมา​ เป็นผู้ดำเนินรายการ​ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม


    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทิศทางและเป้าหมาย โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้​ แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม


#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

5 ม.ค. 2565 18

วีดีโอ

กาละแม “ยืด” : งานวิจัยเพื่อยกระดับการผลิตขนมโบราณจังหวัดนครพนม
นโยบายการบริหารงาน ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 3 แนวทางการพัฒนา 16 ทางเลือกการพัฒนา
เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ "ยุทธศาสตร์การวิจัย" มหาวิทยาลัยนครพนม