ข่าวสารด้านวิจัย

...
ถึง 31 ก.ค. 2567
สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีประมาณ 2568

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีประมาณ 2568 ตั้งเป้ายกระดับงานวิจัยไทยสู่สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัย และผู้สนใจที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัย เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดสร้างผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

.

ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการบริหารการวิจัยการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายผลักดันให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการเกษตรไทย นอกจากนี้ สวก. เป็นหนึ่งในหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัย (PMU) ในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน ววน. จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยได้กำหนดให้ สวก.บริหารจัดการทุนใน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

.

สำหรับในปีงบประมาณ 2568 สวก. ได้กำหนดแผนงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จำนวน 6 แผนงานย่อยรายประเด็น ประกอบด้วย


1. F4 (S1P2) พัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง


2. N3 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดของผลิตผลทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ


3.F8 (S2P9) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัยและเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก


4. N18 (S2P11) ยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร


5. N27 (S2P15) การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ


6. N32 (S2P16) การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

.

ผอ. สวก. กล่าวในตอนท้ายว่า สวก. ขอเชิญชวนนักนักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2568


ร่วมยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ QR code หรือผ่านทางเว็บไซด์ https://www.arda.or.th/research_fund และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ได้ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567


สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักสนับสนุนงานวิจัย เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-7435

20 พ.ค. 2567 25
...
ถึง 31 พ.ค. 2567
"ทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567"

???? เปิดรับสมัครแล้ววันนี้❗️ "ทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567"

.

สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก (High-Value Food and Fruit for Export)????????

.

???? สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับ #ข้อเสนอโครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม ภายใต้ 6 กลไกการสนับสนุน มีรายละเอียด ดังนี้

.

1) กลไกทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation)

☑️ ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

☑️ สำหรับการทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมายมากขึ้น การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุน เป็นต้น

☑️ เหมาะสำหรับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด

________________________________

2) กลไกการสนับสนุนที่ปรึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม (MIND)

☑️ ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

☑️ สำหรับการจ้างที่ปรึกษา การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด ทรัพย์สินทางปัญญา การบัญชี การเงินและการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ

☑️ เหมาะสำหรับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จำหน่ายเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว และต้องการเข้าถึงบริการที่ปรึกษาด้านการเติบโตทางธุรกิจ

________________________________

3) กลไกการสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Standard Testing)

☑️ ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

☑️ สำหรับการจ้างที่ปรึกษา การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร การวิเคราะห์ทดสอบ การทวนสอบและประเมินผล เพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือขอรับรองมาตรฐานที่สำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจ

☑️ เหมาะสำหรับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จำหน่ายเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว และต้องการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในตลาดเป้าหมาย และ/หรือ ขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดตลาดใหม่ และ/หรือ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดเดิม

________________________________

4) กลไกสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital)

☑️ ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

☑️ สำหรับการเสริมสภาพคล่องเพื่อการเติบโตของธุรกิจฐานนวัตกรรม

☑️ เหมาะสำหรับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดหรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงิน

________________________________

5) กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest)

☑️ ทุนอุดหนุน (Grant) ในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าดอกเบี้ยคิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

☑️สำหรับการขยายธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ของธุรกิจฐานนวัตกรรม

☑️ เหมาะสำหรับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดหรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการขยายสู่เชิงพาณิชย์หรือขยายการตลาด

________________________________

6) กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้มีโอกาสเติบโตและขยายตลาดโดยการร่วมมือจากแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน (Corporate Co-funding)

☑️ ทุนอุดหนุนสมทบกำหนดเงื่อนไขการส่งคืนเมื่อโครงการประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์ (recoverable grant) แก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระยะเริ่มต้นจนถึงระยะเติบโต (seed to growth stage) คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

☑️ สำหรับธุรกิจนวัตกรรมต่อยอดทุนจากผลงานวิจัย หรือธุรกิจนวัตกรรมที่ต้องการสร้างโอกาสเติบโตจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม พร้อมกับการประเมินมูลค่าธุรกิจและผลการดำเนินธุรกิจผ่านรายงานทางบัญชี

☑️ เหมาะสำหรับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดหรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการขยายสู่เชิงพาณิชย์หรือขยายการตลาด

________________________________

????????‍????????????‍????คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

2. นิติบุคคลที่สมัครรับทุนต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

3. นิติบุคคลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีหลัก (Core Technology) ที่ใช้ในโครงการ ทั้งนี้ สามารถเป็นการขอใช้สิทธิ์ (Licensing) ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ (Intellectual Property; IP)

4. มีโมเดลธุรกิจ (Business Model) และแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) ที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายผลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

5. นิติบุคคลหรือกรรมการบริหารของนิติบุคคล มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี

.

???? สมัครได้เลยที่: https://mis.nia.or.th/

(ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น!!)

.

???? ดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม: https://mandatory.nia.or.th/

???? หลักสูตรอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมขอรับทุน: https://moocs.nia.or.th/course/thematic

.

???? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- อีเมล: mandatory@nia.or.th

- นวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง โทร. 099-256-1455 (จิตรภณ)

.

#NIA #Mandatory #InnovationforEconomy #MarketExpansion #ThematicInnovation #MIND #StandardTesting #StartupFunding #WorkingCapitalinterest #CorporateCofunding #นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย #ขอทุนNIA #PremiumFood #FutureFood #FoodTech #ThaiFruits #FoodforExport #ส่งออกผลไม้ไทย