ข่าวสารด้านวิจัย

...
ถึง 9 ต.ค. 2566
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2567

????????ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2567


---------------------------------------


❤️หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567


????กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”


????แผนงานย่อยรายประเด็น “การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม”


????สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566 ปิดรับเวลา 17.00 น.)

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.)


???? ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS

(https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที


????สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=7994

-------------------------------------


#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น

#การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม

#LocalEnterprises

#เศรษฐกิจฐานราก

#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

#บพท

#PMUA

#สกสว

14 ก.ย. 2566 61
...
หมดเขต
ประกาศกรอบทุน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท สนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศกรอบทุน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท สนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


โดยมีกรอบความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะเวลา 20 ปี และกรอบทุนเดิม Fundamental Fund 2565-2566


แผนงานวิจัยที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ภายใต้แผนงานนี้ มุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้ ภาคการผลิตทางการเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตโดย มุ่งเน้นการสร้างรายได้ ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้มีต้องมี TRL 4 ขึ้นไป


แผนงานวิจัยที่ 2 นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเชิงพื้นที่มุ่งสู่การเป็นที่พึ่งของชุมชนสังคม

ประเด็นท้าทายสังคมเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเชิงพื้นที่ โดยมุ่งหวังองค์ความรู้ นวัตกรรมต้นแบบ นวัตกรรมสังคม และนำกระบวนการวิจัยเป็นกลไกไปลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ กระจายรายได้ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น


แผนงานวิจัยที่ 3 องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 มุ่งให้เกิดการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศเพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความต้องการการพัฒนาในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรม มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ อารยธรรม


แผนงานวิจัยที่ 4 สร้างระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจัย

มุ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ระบบนิเวศวิจัยและการสร้างเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็งเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและการเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์ ส่งเสริมการเป็น ผู้ประกอบการในระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย กลไกการบริหารจัดการและการกำกับติดตามคุณภาพงานวิจัย และการขับเคลื่อนภารกิจวิจัยเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย


รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟลล์แนบ

4 ก.ย. 2566 655
...
หมดเขต
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566


โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณเพื่อการพัฒนาเพื่อสร้างนักวิจัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ด้วยโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรม 


เป้าหมาย


    1. พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในภาคอุตสาหกรรมให้มีจำนวนมากขึ้นผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษา

    2. สร้างผลงานจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม

    3. สร้างระบบการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนานักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมช่วงเวลารับข้อเสนอ

    ผู้ขอเสนอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. โดยหน่วยงานยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.


สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


   ฝ่ายอุตสาหกรรม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

   โทรศัพท์ 02-5791370 - 9 ต่อ 405 และ 081-422-2121ฃ

   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ darinporn.j@nrct.go.th

   ผู้รับผิดชอบทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

     นางสาวดารินพร เจียมประดิษฐ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 


 


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

1. แบบฟอร์มข้อเสนอ พวอ 2566.docx

1. แบบฟอร์มข้อเสนอ พวอ 2566.pdf

2. สรุปข้อเสนอโครงการ.docx

2. สรุปข้อเสนอโครงการ.pdf

3. การยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ ป.โท 2566.docx

3. การยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ ป.โท 2566.pdf

4. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2566.docx

4. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2566.pdf

5. แบบฟอร์มที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นชาวต่างชาติ 2566.docx

5. แบบฟอร์มที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นชาวต่างชาติ 2566.pdf

ประกาศฯ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการ พวอ. ป.โท ป.เอก ปี 2566.pdf


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11713

9 มิ.ย. 2566 324

ประชาสัมพันธ์

...
หมดเขต
ประกาศกรอบทุน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท สนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศกรอบทุน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท สนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


โดยมีกรอบความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะเวลา 20 ปี และกรอบทุนเดิม Fundamental Fund 2565-2566


แผนงานวิจัยที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ภายใต้แผนงานนี้ มุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้ ภาคการผลิตทางการเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตโดย มุ่งเน้นการสร้างรายได้ ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้มีต้องมี TRL 4 ขึ้นไป


แผนงานวิจัยที่ 2 นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเชิงพื้นที่มุ่งสู่การเป็นที่พึ่งของชุมชนสังคม

ประเด็นท้าทายสังคมเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเชิงพื้นที่ โดยมุ่งหวังองค์ความรู้ นวัตกรรมต้นแบบ นวัตกรรมสังคม และนำกระบวนการวิจัยเป็นกลไกไปลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ กระจายรายได้ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น


แผนงานวิจัยที่ 3 องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 มุ่งให้เกิดการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศเพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความต้องการการพัฒนาในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรม มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ อารยธรรม


แผนงานวิจัยที่ 4 สร้างระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจัย

มุ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ระบบนิเวศวิจัยและการสร้างเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็งเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและการเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์ ส่งเสริมการเป็น ผู้ประกอบการในระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย กลไกการบริหารจัดการและการกำกับติดตามคุณภาพงานวิจัย และการขับเคลื่อนภารกิจวิจัยเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย


รายละเอียดดังไฟล์แนบ

29 ส.ค. 2566 457
...
หมดเขต
"พนมพันตา สู่การสร้างมูลค่า เศรษฐกิจ BCG"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแถลงสรุปผลการดำเนินงาน


โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานที่สำคัญของจังหวัดนครพนม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ด้วยฐานการผลิตสับปะรด (พลังงานชีวมวล วัสดุอินทรีย์ อาหารฟังก์ชัน)


ภายใต้ชื่องาน "พนมพันตา สู่การสร้างมูลค่า เศรษฐกิจ BCG"


ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 


ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวิอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม 


ภายในงานพบกับ

   การแสดง “ออนซอนหมากนัดถิ่นนครพนม”

  แถลงข่าว “พนมสู่พันตา สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ BCG” 

    โดย 

   1.นายวันชัย จันทร์พร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

    2.นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

   3.ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม


  การเสวนาการพัฒนาสับปะรดตลอด Value Chain 


สินค้าและผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด GI ท่าอุเทน มากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ

       ✅เครื่องดื่มจากสับปะรด

          -น้ำสับปะรด 100%

          -Craft Beer

          -Tepache

          -กาแฟสับปะรด

       ✅ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด

       ✅ถ่านหวานปรับปรุงดิน

       ✅ถุงดูดกลิ่น

       ✅ฯลฯ


------------------------------------------------

#RDI #NPU

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#มหาวิทยาลัยนครพนม

10 ก.ค. 2566 151
...
หมดเขต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ ๓

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ ๓


ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ประชาสัมพันธ์รับ

สมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ ๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่

๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิวแม่น้ำโขง ชั้น ๒ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จังหวัดนครพนม

จำนวน ๕๐ คน สำรอง ๑๗ คน รายชื่อปรากฏดังเอกสารแนบ

28 มิ.ย. 2566 233
...
ถึง 30 ธ.ค. 2566
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/2568

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจาก กระทรวงการต่างประเทศว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้แจ้งว่าสภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา2567/68 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 มีจุดประสงค์เพื่อ เชิญชวนนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของ ฮ่องกงในสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ ธุรกิจศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งโครงการฯ รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 1 ธันวาคม 2566

2. สภาทุนวิจัยฮ่องกง จะจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 300 ทุน ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก ประเทศต่างๆ โดยจำแนกเป็น (1) ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 27,600 ดอลลาร์ฮ่องกง และ (2) ค่าใช้จ่าย สำหรับการเข้าร่วมการประชุมและการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จำนวน 13,400 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗/๖๘ - Google ไดรฟ์

14 ก.ย. 2566 23
...
Download เอกสารระบบ NRIIS

สามารถ Download เอกสารระบบ NRIIS ได้ที่ https://nriis.go.th/Manual.aspx

15 ต.ค. 2564 964
...
แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ.2565-2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่มีภารกิจทางการเกษตร ดูแล

พี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวนมากว่า 6.6 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 149 ล้านไร่

ผ่านการขับเคลื่อนในโครงการสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงและสหกรณ์ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรทฤษฎีใหม่ การวางแผนการผลิตพืชโดยใช้ Agri-map

การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young

Smart Farmer) เป็นต้น โดยในปี 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) มีนโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของประเทศ มุ่งเน้นการ

นำเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และ

โนโลยี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานครอบคลุมถึง

การนำ Big Data, Government Technology รวมถึง Application ต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการพัฒนาการ

เกษตร มีการพัฒนาแปลงเรียนรู้และเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ

หรือ Smart Agriculture และ IoTs Platform มาช่วยในการขับเคลื่อนดำเนินการ ตลอดจนการสนับสนุนด้าน

การจัดการ การขนส่งภาคการเกษตรหรือโลจิสติกส์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบ E-commerce นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังขับเคลื่อนงานธุรกิจเกษตรหรือ Agribusiness ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ซึ่งการปฏิรูปภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งด้านการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เซนเซอร์ทางการเกษตร หุ่นยนต์ทางการเกษตร I0Ts เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ N และอื่นๆ มาเป็นเครื่องมือในการปรับ ใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตไปจนถึงการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกสำหรับการรองรับ disruptive tcchnology ภาคการเกษตรที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

8 ต.ค. 2564 2362

กิจกรรม

...
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ application “นาหว้าพาเลาะ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ application “นาหว้าพาเลาะ” 

.

ในวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ application “นาหว้าพาเลาะ” ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

.

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้

.    

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "นาหว้าพาเลาะ: นวัตกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น 5 ชนเผ่าชุมชนนาหว้า" ซึ่งเป็นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และการสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชนในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผ่านช่องทางการใช้ application “นาหว้าพาเลาะ” การท่องเที่ยวนวัตกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น 5 ชนเผ่า โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ ได้เเก่

1.แนะนำวิธีการใช้ และการดาวน์โหลด application “นาหว้าพาเลาะ”  

- สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

- สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

2.เส้นทางการท่องเที่ยวเป็น 5 เส้นทาง ดังนี้

- ลัดเลาะหนอง-นา-ป่า-ทาม ยลวิถีชุมชนนาหว้า        

- ลัดเลาะวิถีธรรม ชมวัดโบราณ 

- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนาหว้า         

- ลัดเลาะวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นนาหว้า                      

- เลาะกินแนวชิค แนวชิว

โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ 1) ตำบลท่าเรือ 2) ตำบลเหล่าพัฒนา 3) ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

.    

ขอเชิญทุกท่าน/ผู้สนใจ ร่วมทดลองใช้ application “นาหว้าพาเลาะ” นวัตกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น 5 ชนเผ่าชุมชนนาหว้า เพื่อการท่องเที่ยวผ่านทางลิงค์ 

https://navas2566.glide.page/dl/d0a5f4

30 พ.ค. 2566 238
...
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ application “นาหว้าพาเลาะ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ application “นาหว้าพาเลาะ” 

.

ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ application “นาหว้าพาเลาะ” ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านท่าเรือ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

.

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้

.     

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "นาหว้าพาเลาะ: นวัตกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น 5 ชนเผ่าชุมชนนาหว้า" ซึ่งเป็นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และการสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชนในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผ่านช่องทางการใช้ application “นาหว้าพาเลาะ” การท่องเที่ยวนวัตกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น 5 ชนเผ่า โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ ได้เเก่

1.แนะนำวิธีการใช้ และการดาวน์โหลด application “นาหว้าพาเลาะ”  

- สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

- สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

2.เส้นทางการท่องเที่ยวเป็น 5 เส้นทาง ดังนี้

- ลัดเลาะหนอง-นา-ป่า-ทาม ยลวิถีชุมชนนาหว้า        

- ลัดเลาะวิถีธรรม ชมวัดโบราณ 

- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนาหว้า         

- ลัดเลาะวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นนาหว้า                      

- เลาะกินแนวชิค แนวชิว

โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ 1) ตำบลท่าเรือ 2) ตำบลเหล่าพัฒนา 3) ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

.    

ขอเชิญทุกท่าน/ผู้สนใจ ร่วมทดลองใช้ application “นาหว้าพาเลาะ” นวัตกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น 5 ชนเผ่าชุมชนนาหว้า เพื่อการท่องเที่ยวผ่านทางลิงค์ 

https://navas2566.glide.page/dl/d0a5f4

29 พ.ค. 2566 104
...
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2567”[วันที่2]

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2567”[วันที่2]

.                           

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2567”ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 

.

โดยวันนี้เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาโจทย์วิจัยตามกรอบวิจัย นำเสนอและรับฟังคำแนะในการปรับแก้ข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่


1.รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

2.ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

3.คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ กลุ่มทุน บพท.

.

ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเเละพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับการเข้าถึงแหล่งทุนภายในประเทศ

.

——————————————————————————————————————

 #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

25 พ.ค. 2566 171

วีดีโอ

พนมพันตา
นาคาบารมี (เส้นทางท่องเที่ยว)
ผลการดำเนินงาน RDINPU 2566