ข่าวสารด้านวิจัย

...
ถึง 29 พ.ย. 2566
สป.อว. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ของ สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สป.อว. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ของ สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


พื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์และรวบรวมใบสมัครผ่าน อว.ส่วนหน้า และผ่านออนไลน์ ภายใต้ประเด็นการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่


(1) การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

(2) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

(3) การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต

(4) การพัฒนามาตรฐาน

(5) การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

(6) การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบคุณสมบัติผู้ขอรับบริการ(ผู้ประกอบการ OTOP)


✅1. เป็นผู้ประกอบการรายเดียว วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท ที่มีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากพัฒนาการอำเภอหรือจังหวัด

✅2. ผลิตภัณฑ์มีการแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาใช้ในกระบวนการผลิต หรือก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน หรือก่อประโยชน์กับท้องถิ่นในวงกว้าง

✅3. มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีตลาดรองรับที่ชัดเจน กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต

✅4. มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ในการพัฒนาตามสัดส่วนที่กําหนด อาทิค่าจ้าง/ค่าบริการ ทางด้าน วทน. ค่าวัตถุดิบ โรงเรือน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

✅5. ต้องไม่เป็นการขอรับบริการในประเด็นเดียวกันกับที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ในขณะการยื่นคำขอรับคูปองฯ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

✅6. ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่เคยขอยกเลิกการรับบริการตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ ทั้งนี้จะพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็น และขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของ สป.อว.

.

โดยผู้ประกอบการ OTOP และผู้ขอรับการสนับสนุน(ที่ปรึกษา) ที่สนใจสมัครเข้าร่วม


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1LE0MWc9DKdo3DRoF5il4goygYy9sKFUx?usp=sharing

.

ผู้ประกอบการส่งใบสมัครมายัง

➡️สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่อีเมล research.npu@npu.ac.th

ภายในวันที่ 27 พ.ย. 66

เพื่อที่จะนำเข้าคณะกรรมการ อว.ส่วนหน้า พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำส่ง สป.อว. ต่อไป

.

☎️ติดต่อสอบถาม

042-587290-1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

095-662-5423 ชนิดา ยุบลไสย์ (คุณอิ๋ว)

อีเมล research.npu@npu.ac.th

------------------------------------------------------

#RDI #NPU

#สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

22 พ.ย. 2566 25
...
ถึง 18 ธ.ค. 2566
เปิดรับข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

???????? สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมส่งข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567????????


???????? ขอบเขตการดําเนินโครงการ

✅ เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนใน 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 4 เดือน) โดยการลงพื้นที่ในชุมชน เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน

✅โครงการเป็นความต้องการของชุมชน : แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ํา คุณภาพชีวิต และไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการของสถาบันอุดมศึกษา โดยดําเนินงานภายใต้นโยบาย

เศรษฐกิจ BCG Economy Model

✅จัดทําโครงการภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม

✅โครงการเป็นหนึ่งในรายวิชา/การศึกษาตามหลักสูตรที่นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรียน หรือสามารถนํามาทดแทนการเรียนในชั้นเรียนได้


???????? ประเด็นในการพัฒนา

1️⃣ การยกระดับคุณภาพชีวิต

2️⃣ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

3️⃣ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

4️⃣ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5️⃣ การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล


????รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงค์ https://drive.google.com/.../1mgfj...


???? สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566


???? ทาง E-mail : Uniserv@npu.ac.th (ไฟล์ Word , PDF)


???? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ประสานงานคุณสุราลักษณ์ บุตรโท เบอร์ติดต่อ 081-5616353

---------------------------------------------

#RDI #NPU

#สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม