ข่าวสารด้านวิจัย

...
ถึง 31 ก.ค. 2567
สวก เปิดรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU : Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นักวิจัยเตรียมเฮ ARDA พร้อมเปย์ เปิดรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU : Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ 10 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2567 นี้


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงค์>>>>https://www.arda.or.th/api/component-file/image/9857/o

.……………………………………………

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเรื่องงานวิจัยด้านการเกษตร

เว็บไซต์: http://www.arda.or.th/

บล็อกองค์ความรู้เกษตร: http://blog.arda.or.th/

แฟนเพจ สวก.: https://www.facebook.com/ardathai

แฟนเพจเกษตรก้าวไกล กับ สวก.: https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

ยูทูป สวก.: https://www.youtube.com/@ardathailand

TikTok สวก.: www.tiktok.com/@arda_thailand13 ก.ค. 2567 5
...
หมดเขต
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)


เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)


ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11910


โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 10 กรกฎคม 2567  (ปิดรับเวลา 17.00 น.) ทั้งนี้หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด จะต้องรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://pmuc.or.th/call-for-full-proposal-2025/


11 มิ.ย. 2567 169
...
หมดเขต
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ภายใต้กองทุน International Science Partnership Fund (ISPF)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ British Council (BC) ได้เห็นชอบในการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ ISPF Grant for International Research Collaboration ประจำปี 2568 ภายใต้กองทุน International Science Partnership Fund (ISPF) เพื่อร่วมกับสหราชอาณาจักรในการสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดผลกระทบ หรือแก้ปัญหาที่สำคัญและท้าทายของโลก


หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับ: การวิจัยและนวัตกรรมด้าน “สุขภาพมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของพืชและสัตว์ (Healthy People, Animals and Plants)” ในประเด็น “ผลกระทบต่อสุขภาพจากไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติก (Microplastic and Nano-plastic Pollution)”


ลักษณะของการให้ทุนและงบประมาณสนับสนุน:

1) เป็นโครงการร่วมของนักวิจัยสองประเทศคือประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

2) หัวหน้าโครงการวิจัยฝ่ายไทยและอังกฤษ (Project Leaders) จัดทำข้อเสนอการวิจัยร่วมกันเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มกลางที่กำหนด และส่งข้อเสนอโครงการไปยัง https://opportunities-insight.britishcouncil.org/news/opportunities/grants-international-research-collaborations-round-2

3) หัวหน้าโครงการวิจัยฝ่ายไทย จัดทำข้อเสนอเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด และส่งไปยัง www.nriis.go.th พร้อมแนบข้อเสนอการวิจัยภาษาอังกฤษ

4) วช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนวิจัยแก่นักวิจัยไทยทำการวิจัยโครงการละไม่เกิน 50,000 ปอนด์/ปี หรือประมาณ 2,250,000 บาท/ปี โดยมีระยะเวลาในการทำการวิจัยตลอดโครงการไม่เกิน 2 ปี (24 เดือน) ทั้งนี้ วช.จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเป็นรายปี โดยพิจารณาถึงผลสำเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้การสนับสนุนในปีต่อไป  


เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

หมายเหตุ: หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น.


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11865


4 มิ.ย. 2567 88

ประชาสัมพันธ์

...
ถึง 5 ส.ค. 2567
โครงการ "อบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ" Academic Writing for Publication in The Internation Journal and Conference

????????สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม????????

.

????????ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ "อบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ" Academic Writing for Publication in The Internation Journal and Conference

.

⏰⏰ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2567 ณ ห้องบรรยายและสัมมนา ชั้น 2 กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม (DC)

.

????????ซึ่งภายในการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

- การประยุกต์ใช้ AI ในการพัฒนาบทความวิจัย

- การกำกับติมตามผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการวิจัยทุนด้านวิทศาสตร์และนวัตกรรม (FF 2564-2567)

.

☎️☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

โทร : 086 902 6220 พ.จ.อ.ดร.วัลลภ บุญทานัง (คุณเอส)

---------------------------------------------

#RDI #NPU

#สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม