ข่าวสารด้านวิจัย

...
ถึง 30 ต.ค. 2565
เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022

ด้วยสำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิทยาศาสตร์และ นักวิจัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดียในการเดินทางไปทำงานร่วมกับสถาบันวิจัย และพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย รวมทั้งสนับสนุน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความร่วมมือ หน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.aistic.gov.in/ASEAN/HomePage

16 ส.ค. 2565 10
...
ถึง 9 ก.ย. 2565
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับคำขอ งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กวน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านกองทุนวิจัยส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้มหาวิทยาลัยนครพนม ยื่นคำขอ งบประมาณผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) นั้น เพื่อให้การจัดทำคำขอ งบประมาณของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2565- 2570 ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence) และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community University) อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 30 และ 31 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 จึงประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ ขอรับทุนวิจัย ภายใต้คำของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วว.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


กรอบการวิจัยเพื่อขอทุน


รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/16iwNOfA-IyqyaS6xOSo1DekWl0GzwWqO


13 ส.ค. 2565 211
...
หมดเขต
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief)ประจำปี 2566


????ประกาศรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปี 2566


ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กรกฎาคม 2565

????????????????????????????????????????????????????????????????


1. ภายใต้แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

✅(Technology Consulting Service:TCS)

2. ภายใต้แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย

✅(Network Capacity Building:NCB)

3. ภายใต้แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน

✅(Building Community Enterprise:BCE)

4. ภายใต้แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์

✅(Science Community Incubator:SCI)


???????? ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ????????

✅1. นวัตกรรมผ้าทออิสาน

✅2. การพัฒนาข้าวด้วย วทน.

✅3. การพัฒนาสมุนไพรด้วย วทน.

✅4. นวัตกรรมเพื่อเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว์)


????????ท่านที่สนใจ????????


☎️????สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานคลินิกเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

นายทนงศักดิ์ ธาตุชัย จนท.คลินิกเทคโนโลยี

E-mail:Tanongsuk2222@gmail.com

โทร 064-746-6480

11 ก.ค. 2565 136

ประชาสัมพันธ์

...
หมดเขต
NPU Excellent Center Expo 2022 และงานเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

????ขอเชิญร่วมงาน NPU Excellent Center Expo 2022 และงานเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

เตรียมพบกับกิจกรรม


????Show บูธจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ผลงานศูนย์เฉพาะทาง

????Share เสวนา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมนำเสนอผลงานนักวิจัย และมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ผู้ตีพิมพ์ผลงานยอดเยี่ยม

????Shop จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย


????ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด)


????เงื่อนไขการรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

ต้องนำเข้าผลงานของท่านสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม (RDI) เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น ด้านต่าง ๆ ดังนี้


???? ด้านผู้ที่หาทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 มากที่สุด

???? ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ด้านเกษตรศาสตร์

???? ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

???? ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

???? ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

????ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร

???? รางวัลสำหรับคณะที่มีพัฒนาการผลงานตีพิมพ์มากที่สุดในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม


หมายเหตุ :

????ช่วงระยะเวลาการนับผลงานคือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

????ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในระดับชนะเลิศและรองชนะเลิศ แต่ละด้านจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

????การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

????ขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตามเพจ Facebookสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม


https://www.facebook.com/rdi.npu.ac.th

#RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

18 ก.ค. 2565 73
...
หมดเขต
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปี 2566 สป.อว.

????ประกาศรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief)ประจำปี 2566


ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กรกฎาคม 2565


????????????????????????????????????????????????????????????????

1. ภายใต้แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

✅(Technology Consulting Service:TCS)

2. ภายใต้แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย

✅(Network Capacity Building:NCB)

3. ภายใต้แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน

✅(Building Community Enterprise:BCE)

4. ภายใต้แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์

✅(Science Community Incubator:SCI)


???????? ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ????????

✅1. นวัตกรรมผ้าทออิสาน

✅2. การพัฒนาข้าวด้วย วทน.

✅3. การพัฒนาสมุนไพรด้วย วทน.

✅4. นวัตกรรมเพื่อเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว์)


????????ท่านที่สนใจ????????


☎️????สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานคลินิกเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

นายทนงศักดิ์ ธาตุชัย จนท.คลินิกเทคโนโลยี


E-mail:Tanongsuk2222@gmail.com

โทร 064-746-6480

1 ก.ค. 2565 66
...
ถึง 30 ก.ย. 2565
งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้กำหนด จัดงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานวิจัย


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://conference.csc.ku.ac.th/

16 ส.ค. 2565 2
...
ถึง 31 ธ.ค. 2565
"การบริหารจัดหารด้านครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ที่ได้รับงบประมาณ ววน." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพ.ศ.2565

การบริหารจัดหารด้านครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 

ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ววน." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพ.ศ.2565


ตามที่การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 2/2565

ผู้รับเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์ของหน่วยรับ

งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ

ของกองทุนส่งเสริม ววน. มีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

ของ กสว. จึงขอความร่วมมือให้หน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ที่มีเงินอุดหนุนด้านครุภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในคำรับรองดำเนินการ ดังนี้

สำหรับงบประมาณด้านครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการ รายละเอียดดังไฟลล์แนบ


16 เม.ย. 2565 80
...
Download เอกสารระบบ NRIIS

สามารถ Download เอกสารระบบ NRIIS ได้ที่ https://nriis.go.th/Manual.aspx

15 ต.ค. 2564 451

กิจกรรม

...
การประชุมสรุปผลและให้ข้อสังเกตุ การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมสรุปผลและให้ข้อสังเกตุ การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                             


    วันที่ 18 สิงหาคม 2565 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มีอาจารย์จรินทร โคตพรม รองผู้อำนวยการ และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังสรุปผลดังกล่าว


    โดยมีหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

    ✅1️⃣.นางสาวปนัดดา ปริปุณณะ รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

    ✅2️⃣.นายปรมินทร์ โอมี นักตรวจสอบภายใน 

    ✅3️⃣.นายเนรมิต ม่อมพะเนาว์ นักตรวจสอบภายใน

                                            _________________________________________________________________

 #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

18 ส.ค. 2565 1
...
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7                                


    วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7 ปรำจำปี พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม      


    โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


    อุปกรณ์ที่นำไปจัดแสดง อาทิเช่น

1️⃣. ถุงมือไนไตร

2️⃣. แว่นตานิรภัย

3️⃣. หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง

4️⃣. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและอื่นๆ

    

   ✅พร้อมได้มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่นำไปจัดแสดง ทั้งหมดให้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานทางวิทยาศาสตร์ ต่อไป


   ซึ่งในงานมีกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนักเรียน เกิดการสร้างเครือข่ายความรู้ระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศ                                                  _________________________________________________________________

 #RDI #สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยนครพนม

17 ส.ค. 2565 1
...
ทีมตัวแทน U2T จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมแข่งขัน Hackathon ระดับภูมิภาค

ทีมตัวแทน U2T จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมแข่งขัน Hackathon ระดับภูมิภาค


 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยนครพนม นำทีมตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือก Hackathon ระดับจังหวัดนครพนม และระดับจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมแข่งขัน Hackathon ระดับภูมิภาค ณ ราชาวดี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น 


  โดยการแข่งขันระดับภูมิภาคมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 308 ทีมเพื่อค้นหาตัวแทนระดับประเทศ 36 ทีม จัดขึ้นด้วยการแบ่งออกเป็น 4 Track ประกอบ ด้วย 

    Track 1: ด้านการเกษตรและอาหาร

    Track 2 : ด้านสุขภาพและการแพทย์

    Track 3 : ด้านพลังงานและวัสดุ

    Track 4 : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

   

   ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนม มีทีมระดับจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย

    ✅Track 1: ด้านการเกษตรและอาหาร ทีม NN Happy ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

    ✅Track 2 : ด้านสุขภาพและการแพทย์ ทีม U2T ธาตุพนมเหนือ ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ดำเนินการโดย คณะครุศาสตร์ 

    ✅Track 3 : ด้านพลังงานและวัสดุ

ทีม ใยไผ่ใยดี นาคูณใหญ่ ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม ดำเนินการโดย วิทยาลัยนาหว้า

    ✅Track 4 : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ทีม U2T ไทกะเลิงหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม ดำเนินการโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม


  ทีมระดับจังหวัดบึงกาฬประกอบด้วย

   ✅Track 1: ด้านการเกษตรและอาหาร ทีม U2T for BCG ศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ดำเนินการโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   ✅Track 4 : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ทีม U2T for BCG ตำบลโสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

   

—————————

#U2T for BCG NPU

#U2T มหาวิทยาลัยนครพนม

10 ส.ค. 2565 9

วีดีโอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานยื่นคุ้มครองสิทธิ์พร้อมใช้ ม.นครพนม
การจัดการขยะชุมชนเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม