บุคลากรภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้บริหาร
กัญลยา มิขะมา
ผศ. ดร.กัญลยา มิขะมา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ. ดร.กัญลยา มิขะมา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์: 042-587291

อีเมล: kanlaya@npu.ac.th

คมกฤษณ์ ชูเรือง
ผศ. ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ. ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บริหารงานวิจัย, ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง, และงานทรัพย์สินทางปัญญา

โทรศัพท์: 042-587291

อีเมล: komkritc@hotmail.com

สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
ผศ. ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ. ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหาร, งานวารสาร, และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์: 042-587291

อีเมล: suwisanae2526@gmail.com

จรินทร โคตพรม
นางสาวจรินทร โคตพรม

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวจรินทร โคตพรม

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บริหารงานนโยบายและแผน ,กองทุนวิจัยและนวัตกรรม, และงานมาตรฐานการวิจัย

โทรศัพท์: 042-587291

อีเมล: jarintorn569@gmail.com

รักษาการ หัวหน้าสำนักงาน
อาพาพร สุพร
นางอาพาพร สุพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

นางอาพาพร สุพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

งานนโยบายและแผน,งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน, งานบริหารความเสี่ยง สนง

โทรศัพท์: 0895959363

อีเมล: arpapornpu@gmail.com

นักวิจัย
วัลลภ บุญทานัง
พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง

นักวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง

นักวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, งานบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการวิจัย

โทรศัพท์: 0869026220

อีเมล: wanlopee_boon@hotmail.com

ภัทราวดี วงษ์วาศ
นางภัทราวดี วงษ์วาศ

นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นางภัทราวดี วงษ์วาศ

นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

งานบริหารจัดการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม, งานมาตรฐานจริยธรรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง, ระบบสารสนเทศการยื่นข้อเสนอโครงการ, DRMS

โทรศัพท์: 0885663030

อีเมล: p_sripanyamsu@hotmail.com

ชนิดา  ยุบลไสย์
นางสาวชนิดา ยุบลไสย์

นักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวชนิดา ยุบลไสย์

นักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยฯ, งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย, ทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์, บพท.และ บพข., ผู้ดูแลระบบ NRIIS

โทรศัพท์: 0956625423

อีเมล: chanida.yub@npu.ac.th

พรพิมล ควรรณสุ
นางสาวพรพิมล ควรรณสุ

นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาวพรพิมล ควรรณสุ

นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ประสานงานวิจัย ทุนวิจัยภายนอก อพ.สธ., บพค., ผู้ประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์, มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 0897157632

อีเมล: pornpimon.kavan@gmail.com

พัชญทัฬห์  กิณเรศ
นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ

นักวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ

นักวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยนครพนม, AIC , การตีพิมพ์/นำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศกองทุนวิจัยและนวัตกรรม, KM , ประสานงาน วช.และ NIA

โทรศัพท์: 0896736565

อีเมล: make_alist@hotmail.com

วิลาวัลย์ ทองนรินทร์
นางสาววิลาวัลย์ ทองนรินทร์

นักวิจัยด้านพลังงาน

นางสาววิลาวัลย์ ทองนรินทร์

นักวิจัยด้านพลังงาน

ผู้ดูแล ติดตามระบบฐานข้อมูลวิจัย, งานที่ปรึกษาและบริการวิชาการ, งานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย, งาน 5 ส และกำกับดูแลเครื่องมือวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์: 0877244239

อีเมล: wilawantongnarin@gmail.com

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดำรงศักดิ์  ฤทธิ์งาม
นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม

นักวิชาการพัสดุ

นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม

นักวิชาการพัสดุ

งานพัสด, งานสารบรรณ, งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

โทรศัพท์: 0988299558

อีเมล: dumrongsak.o@gmail.com

ผกามาศ  นาคพงษ์
นางผกามาศ นาคพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางผกามาศ นาคพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบัญชี, งานบัญชีกองทุนวิจัยและนวัตกรรม, งานประเมินบุคลากร

โทรศัพท์: 0931546978

อีเมล: nangnakpong@gmail.com

ศันสนีย์  นนทะวงศ์
นางสาวศันสนีย์ นนทะวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศันสนีย์ นนทะวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงินภายใน, งานเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย, งานการเงินกองทุนวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์: 0801394456

อีเมล: nonthawong2532@gmail.com

สมพร  กงนะ
นายสมพร กงนะ

นักวิชาการศึกษา

นายสมพร กงนะ

นักวิชาการศึกษา

งานบุคลากร, งานวารสารวิจัยและพัฒนา, งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0934388556

อีเมล: sompornrdi@npu.ac.th

ทนงศักดิ์  ธาตุชัย
นายทนงศักดิ์ ธาตุชัย

เจ้าหน้าที่คลินิคเทคโนโลยี

นายทนงศักดิ์ ธาตุชัย

เจ้าหน้าที่คลินิคเทคโนโลยี

งานคลินิกเทคโนโลยี, งานโสตทัศนูปกรณ์, พนักงานขับรถยนต์ (ชั่วคราว)

โทรศัพท์: 0647466480

อีเมล: tanongsuk.2222@gmail.com

สุราลักษณ์ บุตรโท
นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริการวิชาการ, งานออมสินยุวพัฒน์ฯ

โทรศัพท์: 0815616353

อีเมล: uniserv@npu.ac.th

วิทยา จันทนคร
นายวิทยา จันทนคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวิทยา จันทนคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสอบgat/pat งานสอบO-NET งานสอบวิชาสามัญ9วิชา

โทรศัพท์: 0942925361

อีเมล: jantanakonvit@gmail.com

เบญจมาศ วังคะฮาด
นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยศูนย์วิจัยเฉพาะทาง, ผู้ช่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา, ผู้ช่วยงานมาตรฐานจริยธรรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

โทรศัพท์: 0994624155

อีเมล: Benjamart_wang@npu.ac.th

พรประภา  อุปสุ
นางสาวพรประภา อุปสุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรประภา อุปสุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, ผู้ช่วยงานการเงินฯ, ผู้ช่วยงานนโยบายและแผนสถาบัน

โทรศัพท์: 0842720355

อีเมล: pornprapha.bbuumm@gmail.com

ศุภกฤษ สวัสดิ์ศรี
นายศุภกฤษ สวัสดิ์ศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศุภกฤษ สวัสดิ์ศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ, ดูแลเว็บไซต์ และช่องทางสื่อสารออนไลน์, ผู้ช่วยงานงานโสตทัศนูปกรณ์

โทรศัพท์: 0934598640

อีเมล: supakrit3537@gmail.com

จารุวรรณ ดวงศรี
นางจารุวรรณ ดวงศรี

แม่บ้าน

นางจารุวรรณ ดวงศรี

แม่บ้าน

undefined

โทรศัพท์: 0860971745

อีเมล: -