กองทุนวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกองทุนวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1 แบบข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
2 แบบขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร.doc ดาวน์โหลด
3 แบบขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร.pdf ดาวน์โหลด