กองทุนวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกองทุนวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1 แบบข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการกองทุน 66 ดาวน์โหลด
3 แบบขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดาวน์โหลด
4 แบบตรวจสอบเอกสารสำหรับยื่นขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ดาวน์โหลด