นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

รังสรรค์ปัญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนเชิงพื้นที่

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการงานวิจัย และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน สังคม ประเทศชาติ”

พันธกิจ (Mission)

1. บริหารจัดการระบบสนับสนุนงานวิจัย

2. เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

3.บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ชุมชนพื้นที่ และสร้างมูลค่าเชิงพานิชย์
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2568

คลิกอ่าน >> https://online.pubhtml5.com/bmmi/dbzn/#p=1อัตลักษณ์

ประสาน บริหารงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ (Strategic Issue and Goals)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับระบบบริหารงานวิจัยและเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัย บริการวิชาการ

  • เป้าประสงค์ มุ่งเน้นปรับระบบบริหารงานวิจัย การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร และการพัฒนำระบบสนับสนุนการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศ เครือข่ายอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และองค์กรนานาชาติ

  • เป้าประสงค์ มุ่งพัฒนากำลังคนด้านการวิจัย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และการนำผลการวิจัยไปสู่การพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

  • เป้าประสงค์ มุ่งเน้นการกำหนดโจทย์วิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ การมีนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสังคมเชิงพื้นที่

  • เป้าประสงค์ ขับเคลื่อนการบริการวิชาการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่