มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

คณะกรรมการ

1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประธานกรรมการ
2 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองประธานกรรมการ
3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
4 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
5 คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี กรรมการ
6 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
7 คณบดีคณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม กรรมการ
8 คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
9 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
10 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
11 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคณะเกษตรและเทคโนโลยี กรรมการ
12 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
13 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม กรรมการ
14 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ กรรมการ
15 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย กรรมการและเลขานุการ
16 นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. วางนโยบาย แผนงาน และกำหนดแนวทางการบริหารงานพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยนครพนมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2. ดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และดูแลงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้ตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  3. สนับสนุนการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดถัยห้องปฏิบัติการ
  4. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานของการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  5. ประสานงานและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ผู้ประสานงาน

นางสาวพรพิมล ควรรณสุ

อีเมล: pornpimon.kavan@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์: 089-7157632

แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา
1 การจัดการข้อมูลและเอกสาร ดาวน์โหลด
สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย
1 การจัดการข้อมูลเอกสาร ดาวน์โหลด
2 ตัวอย่างแบบบันทึกปริมาณของเสีย ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มการบันทึกของเสียที่เกิดขึ้น จากห้องปฏิบัติการวิจัย ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์มการบันทึกของเสียที่เกิดขึ้น จากห้องปฏิบัติการวิจัย_02 ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่