แบบฟอร์มเอกสาร

หนังสือราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1 ระบบและกลไกการเสนอหนังสือราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ดาวน์โหลด
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
4 หนังสือภายใน ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) ดาวน์โหลด
6 หนังสือภายนอก ดาวน์โหลด
7 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (บันทึกข้อความ) ดาวน์โหลด
8 หนังสือสั่งการ ดาวน์โหลด
9 หนังสือประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
10 หนังสือประทับตรา ดาวน์โหลด
11 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ดาวน์โหลด
12 ซองจดหมาย ดาวน์โหลด
13 แบบฟอร์มการขออนุมัติถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลด
14 หนังสือมอบหมายงาน ดาวน์โหลด
15 แบบขอใช้รถตู้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
ตัวครุฑ
หนังสือภายใน

ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร

ตัวครุฑ
หนังสือภายนอก

ขนาดตัวครุฑ 3 เซนติเมตร

ตรามหาวิทยาลัยนครพนม
ตรามหาวิทยาลัยนครพนม