จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง

คณะกรรมการ

1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประธานกรรมการ
2 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองประธานกรรมการ
3 นายสัตวแพทย์ ดร.ชาตรี ชำนาญดี กรรมการ
4 สัตวแพทย์หญิงฐิติมา ศรีคำ กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐนันท์ เที่ยงธรรม กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์ กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.วุฒิชัย กันนุฬา กรรมการ
8 อาจารย์ ดร.กัมปนาจ เภสัชชา กรรมการ
9 นายสัตวแพทย์พิพรรธพงศ์ พูดเพราะ กรรมการ
10 นายอรรถชัย ศรีกุลวงศ์ กรรมการ
11 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
12 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.วางนโยบาย แผนงานและกำหนดแนวทางการบริหารงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย

2.จัดทำแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมาณประจำปีและเสนอแผนพัฒนาและงบประมาณประจำปีต่อผู้บริหาร

3.พิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิับัติ กฎหมาย ศีลธรรมและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งกำกับติดตาม ดูแล การดำเนินโครงการของผู้ใช้สัตว์ โดยไม่ต้องแจ้งให้หัวหน้าโครงการ นักวิจัยทราบล่วงหน้า

4. พิจารณาและตรวจสอบข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์

5. กำกับดูแลให้มีการดูแลสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ

6. ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานที่ดำเนินการ ให้มีการดำเนินการตามจรรยาบรรณการ

ใช้สัตว์

7.หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่ผ่านการรับรอง หรือยังไม่ได้รับการรับรองการแก้ไขการดำเนินการนั้นๆ

8. กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการให้บริการทางวิซาการโดยทำเป็นประกาศของคณะกรรมการ แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบวิจัยด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

9. เสนอแนะแนวทางและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและแหล่งเงินทุน เพื่อให้การดำเนินงาน

10. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักศึกษาที่ใช้สัตว์ทดลอง

และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ฝึกฝนประสบการณ์และความรู้ด้านการเลี้ยงและการใช้สัตว์ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

11. จัดทำเอกสารวิธีดำเนินงานมาตรฐาน (Standard Operation Procedure; SOPs) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเอกสารวิธีดำเนินงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัย แนวทางและวิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ใน

การเสนอโครงการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์

12. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ของมหาวิทยาลัยหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

13. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ของมหาวิทยาลัย หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

14. จัดทำรายงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี เสนออธิการบดี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์แห่งชาติ และเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยให้สังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

15. หน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม (Standard of Operating Procedures, SOPs)

ขั้นตอนการขอรับรอง

  1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สัปดาห์แรกของทุกเดือน)
  2. สามารถบื่นเอกสารได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)

ผู้ประสานงาน

ภัทราวดี วงษ์วาศ

อีเมล: p_sripanyamsu@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์: 0885663030

แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา
สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย

เอกสารเผยแพร่