ตราสัญลักษณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยนครพนม
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยนครพนม

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงานพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา โดยมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและ กําลังจะหมดไป


ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราช ปณิธานต่อ โดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างธนาคาร พืชพรรณขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระยะที่ผ่านมาถึง ปัจจุบัน มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชดำริเป็นจำนวนมาก โดยพื้นที่และกิจกรรมของโครงการได้ ขยายและกระจายออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งมีแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลายมากขึ้นโดยลำดับ และได้บรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยประจักษ์ชัดแล้ว

แผนแม่บทโครงการฯ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา


โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจัดทำแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระสำคัญในการดำเนินงาน เช่น พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจำปี/โครงการ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 

ดาวน์โหลดแผนแม่บท

ผลงานโครงการที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ

1 ม.ค. 2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง คณะวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหนองดู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร และตัวแทนชาวบ้านหนองดู่

ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ก.ย. 2564

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG) เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 ตามพระราชดำ ริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้มีการดำ เนินการสำ รวจรวบรวม ปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและกำ ลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ.2535 อย่างไรก็ดี การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ ของชุมชน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้อย่างชาญฉลาด (Wise Use) และมีการอนุรักษ์อย่างเหมาะ สม โดยคำ นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) และขาดความระมัดระวังใน การใช้ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดการเสียสมดุลในสภาพตามธรรมชาติได้ การบริการวิชาการในครั้งนี้ได้ บูรณาการงานวิจัยนี้ที่มุ่งศึกษาเก็บรวบรวมพันธุ์พืช จัดทำ ฐานข้อมูลของพันธุ์ไม้ป่าและเรียนรู้และ สร้างแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพรรณพืชในป่าชุมชนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ เข้ามาระบุตำ แหน่งพืชในป่าชุมชนร่วมด้วย ซึ่งพื้นที่ป่าชุมชนนั้นคือป่าชุมชน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ในพื้นที่ป่าชุมชน วัดป่าพัฒนา จิต บ้านหนองดู่ ตำ บลนาใน อำ เภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้มีทุกภาคส่วนร่วมดำ เนิน โครงการกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า ชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน และพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับงานบริการวิชาการต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร