จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ ประธานกรรมการ
2 อาจารย์จรินทร โคตพรม รองประธานกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ กรรมการ
4 ดร.นายแพทย์ เกรียงไกร ประเสริฐ กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต บุญขาว กรรมการ
10 อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา กรรมการ
11 อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา กรรมการ
12 นายจรัส บุญชวลิต กรรมการ
13 พ.จ.อ.วัลลภ บุญทานัง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. วางนโยบาย แผนงานและกำหนดแนวทางการบริหารงานพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยนครพนมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2. จัดทำ และทบทวนปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard of Operating Procedures, SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมบุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  3. จัดทำแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมานประจำปีและเสนอแผนพัฒนาและงบประมานประจำปีต้อผู้บริหาร
  4. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวิจัย เครื่องมือวิจัย รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในการขอความยินยอมและบันทึกความยินยอมจากอาสาสมัคร
  5. เก็บรักษาความลับของเอกสารและการพิจารณาที่ทำอย่างรอบคอบ
  6. สุ่มตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัยให้สอดคล้องกับ Good Clinical Pranctice (GCP), Declaration of Helsinki และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม (Standard of Operating Procedures, SOPs)
1 การจัดเตรียม ทบทวน วิธีการดำเนินการมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ (SOP1) ดาวน์โหลด
2 โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (SOP 02) ดาวน์โหลด
3 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา (SOP 03) ดาวน์โหลด
4 แนวทางการทบทวนโครงการวิจัย (SOP 04) ดาวน์โหลด
5 การประชุมคณะกรรมการฯและรายงานการประชุม (SOP 05) ดาวน์โหลด
6 การประเมินต่อเนื่องโครงการวิจัยภายหลังได้รับการรับรอง (SOP 06) ดาวน์โหลด
7 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย (SOP 07) ดาวน์โหลด
8 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (SOP 08) ดาวน์โหลด
9 การตรวจเยี่ยมและประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOP 09) ดาวน์โหลด
10 (พิเศษ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด
11 (พิเศษ) คำสั่งคณะกรรมการทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด
12 (พิเศษ) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด
13 (พิเศษ) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
14 (พิเศษ) ประกาศนโยบายการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการขอรับรอง

1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สัปดาห์แรกของทุกเดือน) หมายเหตุ 1

2. คณะกรรมการพิจารณา (สัปดาห์ที่สอง ถึง สัปดาห์ที่สี่ทุกเดือน)

3. แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน) หมายเหตุ 2

4. มอบใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สัปดาหสุดท้ายของทุกเดือน)


หมายเหตุ 1 การยื่นข้อเสนอฯ หลังระยะเวลาที่กำหนด (สัปดาห์แรกของทุกเดือน) จะมีการพิจารณาโครงการนั้นๆ ภายในเดือนถัดไป

หมายเหตุ 2 กรณีที่ผลการพิจารณาข้อเสนอฯ ให้ปรับปรุงแก้ไข ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจะได้รับผลการพิจารณาภายใน 30 วัน หลังจาก ที่่ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอฯ แล้ว

ผู้ประสานงาน

พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง

อีเมล: Ethicsrdi@npu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 0869026220

แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา
1 1.1 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์) (Expedited review Categories) ดาวน์โหลด
2 1.2 แบบเสนอเพื่อขอเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์) (Expedited review Categories) AF03-03 ดาวน์โหลด
3 แบบชี้แจงอาสาสมัคร ดาวน์โหลด
4 3.1 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป (สำหรับการสนทนากลุ่ม) ดาวน์โหลด
5 3.2 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป (สำหรับการสังเกต) ดาวน์โหลด
6 3.3 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป (สำหรับการสัมภาษณ์) ดาวน์โหลด
7 3.4 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป (สำหรับตอบแบบสอบถาม) ดาวน์โหลด
8 3.5 เอกสารชี้แจงผู้ปกครองและอาสาสมัครเด็กอายุ 13-17 ปี (การสนทนากลุ่ม) ดาวน์โหลด
9 3.6 เอกสารชี้แจงผู้ปกครองและอาสาสมัครเด็กอายุ 13-17 ปี (สำหรับการสังเกตการณ์) ดาวน์โหลด
10 3.7 เอกสารชี้แจงผู้ปกครองและอาสาสมัครเด็กอายุ 13-17 ปี (สำหรับการสัมภาษณ์) ดาวน์โหลด
11 3.8 เอกสารชี้แจงผู้ปกครองและอาสาสมัครเด็กอายุ 13-17 ปี (สำหรับตอบแบบสอบถาม) ดาวน์โหลด
12 3.9 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี ดาวน์โหลด
13 3.10 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี ดาวน์โหลด
14 3.11 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ดาวน์โหลด
15 แบบคำยินยอมอาสาสมัคร ดาวน์โหลด
16 4.1 แบบคำยินยอมสำหรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป ดาวน์โหลด
17 4.2 แบบคำยินยอมสำหรับอาสาสมัครอายุ 13-17 ปี ดาวน์โหลด
18 4.3 แบบคำยินยอมสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี ดาวน์โหลด
19 4.4 แบบคำยินยอมสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 -12 ปี ดาวน์โหลด
20 4.5 แบบคำยินยอมสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครเด็กอายุ 13-17 ปี ดาวน์โหลด
21 4.6 แบบคำยินยอมสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ดาวน์โหลด
22 22. แบบตรวจสอบเอกสารสำหรับยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักศึกษา) ดาวน์โหลด
สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย
1 1.1 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบยกเว้น (Exemption Research) ดาวน์โหลด
2 1.2 บันทึกข้อความเขอเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (Expedited review Categories) ดาวน์โหลด
3 1.3 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์) (Expedited review Categories) ดาวน์โหลด
4 2.1 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Research) AF01-03 ดาวน์โหลด
5 2.2 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Expedited review Categories) AF02-03 ดาวน์โหลด
6 2.3 แบบเสนอเพื่อขอเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์) (Expedited review Categories) AF03-03 ดาวน์โหลด
7 แบบชี้แจงอาสาสมัคร ดาวน์โหลด
8 3.1 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป (สำหรับการสนทนากลุ่ม) ดาวน์โหลด
9 3.2 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป (สำหรับการสังเกต) ดาวน์โหลด
10 3.3 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป (สำหรับการสัมภาษณ์) ดาวน์โหลด
11 3.4 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป (สำหรับตอบแบบสอบถาม) ดาวน์โหลด
12 3.5 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองและอาสาสมัครเด็กอายุ 13-17 ปี (เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม) ดาวน์โหลด
13 3.6 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองและอาสาสมัครเด็กอายุ 13-17 ปี (สำหรับการสังเกต) ดาวน์โหลด
14 3.7 เอกสารชี้แจงผู้ปกครองและอาสาสมัครเด็กอายุ 13-17 ปี (สำหรับการสัมภาษณ์) ดาวน์โหลด
15 3.8 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองและอาสาสมัครเด็กอายุ 13-17 ปี (สำหรับการตอบแบบสอบถาม) ดาวน์โหลด
16 3.9 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี ดาวน์โหลด
17 3.10 เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี ดาวน์โหลด
18 3.11 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ดาวน์โหลด
19 แบบคำยินยอมอาสาสมัคร ดาวน์โหลด
20 4.1 แบบคำยินยอมให้ทำการวิจัยสำหรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป ดาวน์โหลด
21 4.2 แบบคำยินยอมสำหรับอาสาสมัครอายุ 13-17 ปี ดาวน์โหลด
22 4.3 แบบคำยินยอมสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี ดาวน์โหลด
23 4.4 แบบคำยินยอมสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครเด็กอายุ 13-17 ปี ดาวน์โหลด
24 4.5 แบบคำยินยอมสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี ดาวน์โหลด
25 4.6 แบบคำยินยอมสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ดาวน์โหลด
26 26. แบบตรวจสอบเอกสารสำหรับยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย) ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่