จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ ประธานกรรมการ
2 อาจารย์จรินทร โคตพรม รองประธานกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ กรรมการ
4 ดร.นายแพทย์เกรียงไกร ประเสริฐ กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม กรรมการ
9 อาจารย์ ดร.บัณฑิต บุญขาว กรรมการ
10 อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา กรรมการ
11 อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา กรรมการ
12 นายจรัส บุญชวลิต กรรมการ
13 พ.จ.อ.วัลลภ บุญทานัง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. วางนโยบาย แผนงานและกำหนดแนวทางการบริหารงานพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยนครพนมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2. จัดทำ และทบทวนปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard of Operating Procedures, SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมบุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  3. จัดทำแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมานประจำปีและเสนอแผนพัฒนาและงบประมานประจำปีต้อผู้บริหาร
  4. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวิจัย เครื่องมือวิจัย รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในการขอความยินยอมและบันทึกความยินยอมจากอาสาสมัคร
  5. เก็บรักษาความลับของเอกสารและการพิจารณาที่ทำอย่างรอบคอบ
  6. สุ่มตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัยให้สอดคล้องกับ Good Clinical Pranctice (GCP), Declaration of Helsinki และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม (Standard of Operating Procedures, SOPs)
1 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP 01) ดาวน์โหลด
2 โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (SOP 02) ดาวน์โหลด
3 การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (SOP 03) ดาวน์โหลด
4 แนวทางการทบทวนโครงการวิจัย (SOP 04) ดาวน์โหลด
5 การประชุมคณะกรรมการฯและรายงานการประชุม (SOP 05) ดาวน์โหลด
6 การประเมินต่อเนื่องโครงการวิจัยภายหลังได้รับการรับรอง (SOP 06) ดาวน์โหลด
7 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย (SOP 07) ดาวน์โหลด
8 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (SOP 08) ดาวน์โหลด
9 การตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย (SOP 09) ดาวน์โหลด
10 (พิเศษ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด
11 (พิเศษ) คำสั่งคณะกรรมการทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการขอรับรอง

1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สัปดาห์แรกของทุกเดือน) หมายเหตุ 1

2. คณะกรรมการพิจารณา (สัปดาห์ที่สอง ถึง สัปดาห์ที่สี่ทุกเดือน)

3. แจ้งผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน) หมายเหตุ 2

4. มอบใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สัปดาหสุดท้ายของทุกเดือน)


หมายเหตุ 1 การยื่นข้อเสนอฯ หลังระยะเวลาที่กำหนด (สัปดาห์แรกของทุกเดือน) จะมีการพิจารณาโครงการนั้นๆ ภายในเดือนถัดไป

หมายเหตุ 2 กรณีที่ผลการพิจารณาข้อเสนอฯ ให้ปรับปรุงแก้ไข ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจะได้รับผลการพิจารณาภายใน 30 วัน หลังจาก ที่่ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอฯ แล้ว

ผู้ประสานงาน

พันจ่าเอกวัลลภ บุญทานัง

อีเมล: wanlopee_boon@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์: 0869026220

แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา
1 บันทึกข้อความเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ผู้วิจัยต้องลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลด
2 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Simission from) (AF 03-01) (ผู้วิจัยลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลด
3 แบบชี้แจงอาสาสมัคร ดาวน์โหลด
4 แบบยิมยอมอาสาสมัคร ดาวน์โหลด
5 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ บท 1-3 ดาวน์โหลด
6 ประวัติผู้วิจัยหลัก (Princial investigator’s CV GCP training) ดาวน์โหลด
7 แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
8 เอกสารแสดงผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด
9 เอกสารอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการฯ ดาวน์โหลด
10 แบบตรวจสอบ (กรุณาส่งเอกสารข้างต้น ข้อ 1-10 ในรูปแบบไฟล์เอกสารผ่าน Email ส่งผู้ประสานงาน หรือ แฟลชไดร์ฟ) ดาวน์โหลด
สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย
1 บันทึกข้อความเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ผู้วิจัยลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลด
2 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Simission from) (AF 03-01) (ผู้วิจัยลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย) ดาวน์โหลด
3 แบบชี้แจงอาสามัคร ดาวน์โหลด
4 แบบยินยอมอาสามัคร ดาวน์โหลด
5 โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol) ดาวน์โหลด
6 ประวัติผู้วิจัยหลัก (Princial investigator’s CV GCP training) ดาวน์โหลด
7 แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูล (ไม่มีแบบฟอร์ม) ดาวน์โหลด
8 เอกสารแสดงผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด
9 แสดง COI และทุนวิจัย (Conflict of interrest and funding form) (ถ้ามี) *ไม่มีแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
10 งบประมาณ (budget) (ถ้ามี) *ไม่มีแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
11 แบบตรวจสอบ (กรุณาส่งเอกสารข้างต้น ข้อ 1-11 ในรูปแบบไฟล์เอกสารผ่าน Email ผู้ประสานงาน หรือ แฟลชไดร์ฟ) ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่