ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยนครพนม

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยู่บ้านเลข 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000 ซึ่งเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 และตามประกาศกฎกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 และประกาศ ใน ราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมี ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

        การบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมี ดร.สมเกียรติ กสิกรานันท์ บริหารงานตั้งแต่ (17 สิงหาคม 2550 ถึง 1 มีนาคม 2551) และรองศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ บริหารงานตั้งแต่ (1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2555) และดร.ปรีชา อุยตระกูล (เริ่ม 1 มิถุนายน 2255-31 พฤษภาคม 2559) มีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 2 ท่าน คือ อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล (พ.ศ.2563) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี (ถึง 30 มิถุนายน 2564)

ปัจจุบันโดยการบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา (เริ่ม 1 กรกฏาคม 2564-ปัจจุบัน) ได้ดำเนินการตามกรอบแนวทาง การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ "บูรณาการงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของประชาคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"