ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนริศรา เปรมศรี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Narisara Premsri
สาขาวิชา: การจัดการกีฬา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ การออกกำลังกาย และการกีฬา

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การศึกษาสมรรถภาพทางกาย และสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครพนม (A study of health-related physical fitness and mental health among older adults in Muang district, Nakhon Phanom Province)  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม