ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Ms. Arnunnit Manorom
สาขาวิชา: ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: ล่ามแปลภาษา
ความสนใจพิเศษ: การอบรมพัฒนาการวิจัยด้านการเรียนการสอน และภาษาศาสตร์ทางสังคมและวรรณกรรมร่วมสมัย

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Critical Discourse Analysis in the Novel of Twilight Over Burma  2561
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในนวนิยายเรื่องสิ้นแสงฉาน Critical Discourse Analysis in The Novel of Twilight over Burma  2561
The Investigation of Grammatical Instruction on Pragmatics of Thai EFL Learners : A Case of the 1st Year-English-Major Syudents  2561
Critical Discourse Analysis in the Novel of Twilight Over Burma  2561
Critical Discourse Analysis in the Novel of Twilight Over Burma  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม